E-mail
Otváracie hodiny

8:30 - 17:00 (po-pia) 

Všeobecné podmienky

NA POSKYTOVANIE PRACOVNEJ SILY (BRIGÁDY A MZDY) A SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

2. vydanie: január 2022

OBSAH

KAPITOLA 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.... 1

Článok 1 Definície. 1

Článok 2 Uplatniteľnosť týchto podmienok. 1

Článok 3 Uzatvorenie nájomnej zmluvy 1

Článok 4 Spôsob fakturácie. 1

Článok 5 Platobné podmienky. 2

Článok 6 Rozpustenie. 2

Článok 7 Zodpovednosť. 2

Článok 8 Vyššia moc 2

Článok 9 Dôvernosť. 3

Článok 10 Rozhodné právo a príslušný súd 3

Článok 11 Záverečné ustanovenia. 3

KAPITOLA 2 POSKYTOVANIE PRÁCE: VŠEOBECNE.... 3

Článok 12 Poskytovanie práce. 3

Článok 13 Obsah, trvanie a ukončenie poskytovania pracovnej sily (pracovných síl) 3

Článok 14 Informačná povinnosť dlžníka 3

Článok 15 Občianskoprávna reťazová zodpovednosť za mzdu. 3

Článok 16 Vznik (priameho) pracovného pomeru medzi prenajímateľom a pracovníkom 3

Článok 17 Povinnosť nájomcu poskytnúť spoločnosti starostlivosť a odškodnenie. 4

Článok 18 Identifikácia a osobné údaje. 4

KAPITOLA 2A POSKYTOVANIE PRACOVNEJ SILY: VYSIELANIE.... 4

Článok 19 Uplatniteľnosť všeobecných ustanovení. 4

Článok 20 Výber pracovných síl. 4

Článok 21 Sadzba nájomcu v prípade nasadenia. 4

KAPITOLA 2B POSKYTOVANIE PRACOVNEJ SILY: VYSIELANIE.... 4

Článok 22 Uplatniteľnosť všeobecných ustanovení. 4

Článok 23 Informačná povinnosť nájomcu pri vyplácaní miezd. 4

Článok 24 Výška nájomného v rámci mzdovej agendy. 4

KAPITOLA 3 PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA.... 5

Článok 25 Uplatniteľnosť všeobecných ustanovení. 5

Článok 26 Odmeňovanie a obsah pracovnej zmluvy 5

Článok 27 Vznik pracovného pomeru medzi klientom a uchádzačom o zamestnanie. 5

 

 

KAPITOLA 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 Definície

V týchto všeobecných podmienkach sa uplatňujú tieto definície:

 1. Spoločnosť: fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pracovnú silu nájomcovi na účely výkonu práce pod dohľadom a vedením nájomcu, inak ako na základe pracovnej zmluvy uzavretej s nájomcom.
 2. Pracovná sila: fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo bude vykonávať prácu v službách spoločnosti pre nájomcu a pod jeho dohľadom a vedením.
 3. Nájomca: fyzická alebo právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje pracovníkov na výkon práce pod jej dohľadom a vedením, a to inak ako na základe pracovnej zmluvy uzavretej s nájomcom.
 4. Dočasná pracovná zmluva: dohoda medzi spoločnosťou a nájomcom, ktorá obsahuje konkrétne podmienky, za ktorých je pracovník k dispozícii na výkon práce pre nájomcu a pod jeho dohľadom a vedením.
 5. Sadzba nájomcu: suma za jednotku času, ktorú nájomca dlhuje spoločnosti za poskytnutie práce. Zahŕňa náklady na prácu vrátane mzdových nákladov, dane zo mzdy a príspevkov na sociálne zabezpečenie, ako aj maržu za služby spoločnosti.
 6. Pracovná zmluva na dobu určitú: pracovná zmluva, na základe ktorej spoločnosť dáva pracovníka k dispozícii nájomcovi na výkon práce na základe nájomnej zmluvy, ktorú spoločnosť uzavrela s nájomcom, pre tohto nájomcu a pod jeho dohľadom a vedením.
 7. Mzdová zmluva: Mzdová zmluva je dočasná pracovná zmluva, pri ktorej sa nájomná zmluva medzi podnikom a nájomcom neuzatvára v súvislosti so spojením ponuky a dopytu na trhu práce a pri ktorej je podnik oprávnený dať pracovnú silu k dispozícii inej osobe len so súhlasom nájomcu.
 8. Agentúra práce: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá pomáha klientovi, uchádzačovi o zamestnanie alebo obom pri hľadaní práce, resp. zamestnania, s cieľom nadviazať priamy zmluvný pracovný vzťah medzi klientom a uchádzačom o zamestnanie.
 9. Klient: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby agentúry práce.

 

 

 1. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania: dohoda medzi agentúrou práce a klientom a/alebo uchádzačom o zamestnanie o poskytovaní služieb uvedených v odseku 8.
 2. Kolektívna zmluva NBBU: kolektívna zmluva NBBU pre dočasných pracovníkov, ktorá sa vzťahuje na spoločnosti, ktoré sú členmi Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
 3. Ak sa v týchto všeobecných podmienkach odkazuje na robotníkov, myslia sa tým robotníci a robotníčky, a ak sa odkazuje na neho a/alebo na neho, myslí sa tým jeho/jej alebo jeho/jej.
Článok 2 Uplatniteľnosť týchto podmienok
 1. Tieto podmienky sa vzťahujú na každú ponuku spoločnosti a každú nájomnú zmluvu medzi spoločnosťou a nájomcom, na ktorú spoločnosť vyhlásila tieto podmienky za uplatniteľné, ako aj na výsledné dodávky a služby akéhokoľvek druhu medzi spoločnosťou a nájomcom, pokiaľ sa strany od týchto podmienok výslovne písomne neodchýlili.
 2. Nájomca, ktorý raz uzavrel zmluvu za týchto podmienok, sa považuje za konkludentne súhlasiaceho s ich uplatniteľnosťou na ďalšiu zmluvu o prenájme uzavretú so spoločnosťou.
 3. Všetky ponuky, bez ohľadu na to, ako boli predložené, sú nezáväzné.
 4. Spoločnosť nie je viazaná všeobecnými podmienkami nájomcu, pokiaľ sa líšia od týchto podmienok.
 5. Tieto všeobecné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené alebo doplnené. Zmenené všeobecné podmienky sa následne vzťahujú aj na už uzavreté zmluvy o prenájme, a to v lehote jedného mesiaca od písomného oznámenia zmeny.
Článok 3 Uzatvorenie nájomnej zmluvy
 1. Zmluva o prenájme vzniká písomným prijatím od nájomcu alebo tým, že spoločnosť skutočne poskytne nájomcovi pracovnú silu.
 2. Konkrétne podmienky, za ktorých spoločnosť poskytne pracovníka nájomcovi, sú uvedené v nájomnej zmluve.
 3. Zmena alebo dodatok k nájomnej zmluve nadobudne platnosť až po písomnom potvrdení zo strany spoločnosti.
Článok 4 Spôsob fakturácie
 1. Ak nie je dohodnuté inak, faktúry spoločnosti vychádzajú z vyplneného a prenajímateľom schváleného časového výkazu, sadzby prenajímateľa a prípadných ďalších príplatkov a (ne)nákladov.
 2. Nájomca je zodpovedný za správne, včasné a úplné vyplnenie a schválenie časového výkazu. Schválenie sa uskutočňuje prostredníctvom (digitálneho) podpisu časového výkazu, ak nie je dohodnuté inak. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá spoločnosti vznikne, ak si nájomca riadne nesplní povinnosti uvedené v tomto odseku, okrem iného vrátane správnej pokuty podľa § 18b ods. 2 zákona o minimálnej mzde a minimálnych náhradách za dovolenku. Nájomca je v tejto súvislosti povinný spoločnosti nahradiť škodu v plnej výške.
 3. V prípade rozporu medzi výkazom pracovného času predloženým spoločnosti a jeho údajmi, ktoré si ponechal nájomca, sa za správny považuje výkaz pracovného času predložený spoločnosti, pokiaľ nájomca nepreukáže opak.
 4. Ak pracovník spochybní údaje z časového rozvrhu, spoločnosť môže fakturovať počet odpracovaných hodín a ostatné náklady podľa výkazu pracovníka, pokiaľ prenajímateľ nepreukáže, že ním použitý časový rozvrh je správny.
 5. Ak nájomca nedodrží ustanovenia odseku 2 tohto článku, spoločnosť môže rozhodnúť o vystavení faktúry nájomcovi na základe skutočností a okolností, ktoré sú jej známe. Spoločnosť k tomu nepristúpi, kým sa v tejto súvislosti neuskutoční primeraná konzultácia s nájomcom.
 6. Nájomca zabezpečí, aby boli faktúry spoločnosti uhradené bez akýchkoľvek zrážok, zliav alebo započítania do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.
 7. Ak má spoločnosť účet G, nájomca môže požiadať spoločnosť o konzultáciu o možnosti nájomcu uložiť na príslušný účet určité percento fakturovanej sumy, ako aj o výške tohto percenta. Uvedenú možnosť je možné využiť len v prípade dosiahnutia dohody.
 8. Na prvú žiadosť spoločnosti poskytne nájomca spoločnosti písomné povolenie na odpísanie sumy faktúr z bankového účtu nájomcu priamym inkasom v dohodnutom termíne. Zmluvné strany na tento účel použijú formulár povolenia SEPA.
Článok 5 Platobné podmienky
 1. Iba priame platby spoločnosti pôsobia v prospech nájomcu oslobodzujúco.
 2. Priama platba alebo poskytovanie záloh nájomcom pracovníkovi nie je povolené bez ohľadu na dôvod alebo spôsob, akým sa uskutočňuje. Takéto platby a rezervy sa netýkajú spoločnosti a nepredstavujú dôvod na akékoľvek splatenie dlhu alebo započítanie.
 3. Ak nájomca spochybní faktúru, musí to písomne oznámiť spoločnosti do ôsmich dní od dátumu odoslania príslušnej faktúry pod hrozbou straty práva na spochybnenie. Spochybnenie faktúry nemá za následok pozastavenie platobnej povinnosti nájomcu.
 4. V prípade nezaplatenia, oneskorenej platby alebo neúplnej platby akejkoľvek dlžnej sumy zo strany užívateľskej spoločnosti sa užívateľská spoločnosť dostáva do omeškania zo zákona s účinnosťou od dátumu splatnosti príslušnej faktúry. Od tohto okamihu je užívateľská spoločnosť povinná uhradiť aj úrok z omeškania vo výške zákonného obchodného úroku podľa § 6:119a holandského občianskeho zákonníka z fakturovanej sumy.
 5. Všetky súdne aj mimosúdne náklady vrátane nákladov na právnu pomoc, ktoré spoločnosti vzniknú v dôsledku neplnenia platobných povinností nájomcu, znáša nájomca. Náklady spoločnosti na mimosúdne vymáhanie, ktoré sa vypočítajú z vymáhanej sumy, sa stanovujú minimálne na 500,00 EUR a najmenej na 15% z hlavnej sumy.
 6. Ak finančná situácia a/alebo platobná morálka nájomcu k tomu podľa názoru spoločnosti dáva dôvod, nájomca je povinný tak urobiť na základe prvej písomnej výzvy spoločnosti:
  1. poskytnúť povolenie na inkaso, ako je uvedené v článku 4 ods. 8 týchto podmienok, a/alebo
  2. poskytnúť zálohu a/alebo
  3. poskytnúť primeranú záruku za splnenie svojich záväzkov voči spoločnosti, napríklad prostredníctvom bankovej záruky alebo záložného práva. Výška požadovanej zábezpeky a/alebo preddavku musí byť úmerná výške príslušných záväzkov nájomcu.
 7. Ak nájomca nesplní požiadavku spoločnosti uvedenú v predchádzajúcom odseku alebo ak nedôjde k inkasu, nájomca je v omeškaní zo zákona bez toho, aby bolo potrebné upozornenie na omeškanie. Ak je nájomca v omeškaní, spoločnosť je oprávnená pozastaviť plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o prenájme alebo okamžite ukončiť celú zmluvu o prenájme alebo jej časť bez toho, aby spoločnosť nájomcovi dlhovala akúkoľvek náhradu. Všetky pohľadávky spoločnosti sa v dôsledku ukončenia zmluvy stávajú okamžite splatnými.
Článok 6 Rozpustenie
 1. Ak niektorá zo zmluvných strán neplní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, druhá zmluvná strana je oprávnená - okrem ustanovení nájomnej zmluvy - zmluvu o prenájme úplne alebo čiastočne mimosúdne vypovedať doporučeným listom. K rozviazaniu zmluvy dôjde až po tom, ako bola strana, ktorá si neplní svoje povinnosti, písomne upozornená na neplnenie povinností a bola jej ponúknutá primeraná lehota na nápravu, pričom k splneniu povinností nedošlo.
 2. Okrem toho je jedna strana oprávnená bez toho, aby sa vyžadovala akákoľvek upomienka alebo upozornenie na neplnenie záväzkov, mimosúdne vypovedať zmluvu o prenájme s okamžitou platnosťou v plnom rozsahu alebo sčasti doporučeným listom, ak:
  1. druhá strana požiada o (dočasné) pozastavenie platieb alebo jej je povolené (dočasné) pozastavenie platieb;
  2. druhá strana vyhlási vlastný konkurz alebo je na ňu vyhlásený konkurz;
  3. spoločnosť druhej strany je v likvidácii;
  4. druhá strana ukončí svoju súčasnú činnosť;
  5. podstatná časť majetku druhej strany je zabavená bez zavinenia niektorej zo strán, alebo ak sa druhá strana musí inak považovať za neschopnú plniť svoje záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy.
 3. Ak nájomca v čase zrušenia zmluvy už prijal služby v rámci plnenia zmluvy o prenájme, môže zmluvu o prenájme zrušiť len čiastočne a len pre tú časť, ktorá ešte nebola vykonaná spoločnosťou alebo v jej mene.
 4. Sumy, ktoré spoločnosť vyfakturovala nájomcovi pred zrušením v súvislosti s tým, čo už vykonala v rámci plnenia zmluvy o prenájme, zostávajú nájomcovi splatné v plnej výške a stávajú sa okamžite splatnými v čase zrušenia spoločnosti.
Článok 7 Zodpovednosť
 1. S výnimkou ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a pri dodržaní všeobecných noriem primeranosti a spravodlivosti nie je spoločnosť povinná uhradiť žiadnu náhradu škody akejkoľvek povahy, priamej alebo nepriamej, spôsobenej pracovníkovi, prenajímateľovi alebo veciam či osobám u prenajímateľa alebo tretej strany, v súvislosti so zmluvou o prenájme, vrátane škody spôsobenej v dôsledku
  1. vyslanie pracovnej sily spoločnosťou k nájomcovi, aj keď sa ukáže, že táto pracovná sila nespĺňa požiadavky, ktoré na ňu kladie nájomca.
  2. jednostranné ukončenie zmluvy o sprostredkovaní alebo mzdovej zmluvy zo strany pracovníka.
  3. konanie alebo opomenutie pracovnej sily, samotného prenajímateľa alebo tretej strany vrátane prijatia záväzkov pracovnou silou.
  4. požičiavanie pracovnej sily nájomcom bez písomného súhlasu spoločnosti.
 2. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti za akékoľvek priame škody je v každom prípade obmedzená na:
  1. suma vyplatená z poistnej zmluvy spoločnosti alebo;
  2. ak spoločnosť nie je poistená pre danú škodu alebo poistenie neplatí (v plnej výške), sumu fakturovanú spoločnosťou. Ak fakturovaná suma závisí od časového faktora, zodpovednosť je obmedzená sumou, ktorú spoločnosť fakturovala nájomcovi v mesiaci, ktorý predchádzal poistnej udalosti. Ak neexistuje predchádzajúci mesiac, rozhodujúca je suma, ktorú by spoločnosť účtovala alebo účtovala nájomcovi na základe zmluvy o prenájme v mesiaci, v ktorom došlo k škodovej udalosti.
 3. Spoločnosť nikdy nezodpovedá za následné škody, ako je strata zisku a ušlé úspory, a za nepriame škody.
 4. Nájomca je povinný zabezpečiť primerané komplexné poistenie zodpovednosti za všetky priame a nepriame škody uvedené v odseku 1 tohto článku.
 5. V každom prípade nájomca odškodní spoločnosť za akékoľvek nároky pracovníka alebo tretích strán na náhradu škody uvedenej v odseku 1 tohto článku, ktorú utrpel tento pracovník alebo tretie strany.
 6. Obmedzenia zodpovednosti uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa prestanú uplatňovať v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti a/alebo jej riadiacich pracovníkov.
 7. Spoločnosť je vždy oprávnená, ak je to možné, odstrániť akúkoľvek škodu spôsobenú nájomcom. To zahŕňa aj právo spoločnosti prijať opatrenia na zabránenie alebo obmedzenie akejkoľvek škody.
Článok 8 Vyššia moc
 1. V prípade vyššej moci na strane spoločnosti sa jej povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy pozastavujú na dobu, kým trvá situácia vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie akákoľvek okolnosť mimo kontroly spoločnosti, ktorá trvalo alebo dočasne bráni plneniu zmluvy o prenájme a ktorá by nemala byť na jej riziko, a to ani podľa zákona, ani podľa noriem rozumnosti a spravodlivosti.
 2. Hneď ako v spoločnosti nastane situácia vyššej moci uvedená v odseku 1 tohto článku, oznámi to nájomcovi.
 3. Pokiaľ v ňom nie je zahrnutá, vyššia moc zahŕňa aj: štrajky, štrajky v sede, blokády, embargo, vládne opatrenia, vojnu, revolúciu a/alebo akúkoľvek podobnú situáciu, výpadky elektrickej energie, poruchy elektronických komunikačných liniek, požiar, výbuch a iné katastrofy, škody spôsobené vodou, záplavy, zemetrasenie a iné prírodné katastrofy, ako aj rozsiahle ochorenie personálu epidemiologického charakteru.
 4. Pokiaľ trvá situácia vyššej moci, záväzky spoločnosti budú pozastavené. Toto pozastavenie sa však nebude vzťahovať na záväzky, na ktoré sa vyššia moc nevzťahuje a ktoré vznikli ešte pred vznikom vyššej moci.
 5. Ak situácia vyššej moci trvala tri mesiace alebo hneď, ako sa zistí, že situácia vyššej moci bude trvať dlhšie ako tri mesiace, každá zo strán je oprávnená predčasne ukončiť zmluvu o prenájme bez dodržania výpovednej lehoty. Aj po takomto ukončení zmluvy o prenájme je nájomca povinný zaplatiť spoločnosti poplatky, ktoré jej dlhuje a ktoré sa vzťahujú na obdobie pred vznikom vyššej moci.
 6. Spoločnosť nie je povinná nahradiť žiadnu škodu spôsobenú nájomcovi alebo u nájomcu počas situácie vyššej moci a nie je povinná tak urobiť ani po ukončení zmluvy o prenájme, ako je uvedené v odseku 5 tohto článku.
Článok 9 Dôvernosť
 1. Spoločnosť a užívateľská spoločnosť neposkytnú tretím stranám žiadne dôverné informácie o druhej strane, jej činnosti a vzťahoch, ktoré sa dozvedeli na základe ponuky alebo zmluvy o prenájme. To neplatí, pokiaľ - a len pokiaľ - je poskytnutie takýchto informácií nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy o prenájme alebo pokiaľ im túto povinnosť ukladá zákon.
 2. Na žiadosť nájomcu spoločnosť zaviaže pracovníka, aby zachovával mlčanlivosť o všetkom, čo sa dozvedel alebo čo sa dozvedel pri výkone práce, pokiaľ pracovník nemá zákonnú povinnosť poskytnúť informácie.
 3. Nájomca môže pracovníkovi priamo uložiť povinnosť mlčanlivosti. Prenajímateľ je povinný informovať spoločnosť o svojom zámere tak urobiť a poskytnúť jej kópiu toho, čo je v tejto súvislosti zaznamenané.
 4. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu pokutu, penále ani za žiadne škody, ktoré vzniknú nájomcovi v dôsledku porušenia dôvernosti zo strany pracovníka.
Článok 10 Uplatniteľné právo a príslušný súd
 1. Tieto všeobecné podmienky, postúpenia, nájomné zmluvy a/alebo iné zmluvy sa riadia holandským právom.
 2. Všetky spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi stranami alebo s ním súvisiace budú v prvom stupni rozhodovať výlučne súdy v obvode, v ktorom má spoločnosť sídlo, ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.
Článok 11 Záverečné ustanovenia
 1. Ak je niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo zrušené, ostatné ustanovenia týchto podmienok zostávajú v plnej platnosti a zmluvné strany sa dohodnú na nových ustanoveniach, ktoré nahradia neplatné alebo zrušené ustanovenia, pričom v čo najväčšej miere zohľadnia účel a význam neplatného alebo zrušeného ustanovenia.
 2. Spoločnosť je oprávnená previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy na tretiu stranu. Ak nie je písomne dohodnuté inak, nájomca nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o prenájme na tretiu osobu.
KAPITOLA 2 PONUKA PRÁCE: VŠEOBECNE
Článok 12 Poskytovanie práce
 1. Pracovník skutočne pracuje pod dohľadom a vedením prenajímateľa. Prenajímateľ pritom postupuje s rovnakou starostlivosťou ako vo vzťahu k vlastným zamestnancom. Ako formálny zamestnávateľ nemá prehľad o pracovisku a vykonávanej práci, na základe čoho by mala užívateľská spoločnosť zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie.
 2. Vyslaný pracovník uzavrel so spoločnosťou zmluvu o dočasnom zamestnaní podľa § 7:690 holandského občianskeho zákonníka alebo zmluvu o mzde podľa § 7:692 holandského občianskeho zákonníka. Rozhodujúca je pritom nájomná zmluva medzi spoločnosťou a nájomcom: ak spoločnosť nemá v súvislosti s vyslaním prideľovaciu funkciu (nevykonáva nábor a výber) a existuje výlučné vyslanie s nájomcom, potom ide o mzdovú zmluvu. Ak neexistuje nič z uvedeného, potom ide o pracovnú zmluvu na dobu určitú.
 3. Ak spoločnosť a pracovná sila uzavreli pracovnú zmluvu na dobu určitú, na právny vzťah medzi spoločnosťou a nájomcom sa uplatňuje kapitola 2A týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak spoločnosť a pracovná sila uzavreli dohodu o mzde, na právny vzťah medzi spoločnosťou a nájomcom sa uplatňuje kapitola 2B týchto všeobecných podmienok.
 4. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu spoločnosti požičiavať ním najatú pracovnú silu tretej strane, aby pracovala pod jej dohľadom a vedením, alebo aby pracovala v zahraničí. Porušenie tohto odseku má za následok, že spoločnosť je oprávnená okamžite ukončiť poskytovanie pracovnej sily a/alebo nájomnú zmluvu, ako aj účtovať nájomcovi všetky vzniknuté alebo súvisiace škody. Nájomca je potom povinný odškodniť spoločnosť v plnej výške.
Článok 13 Obsah, trvanie a ukončenie poskytovania pracovnej sily (pracovných síl)
 1. Konkrétne podmienky, za ktorých je pracovná sila k dispozícii nájomcovi, sú uvedené v nájomnej zmluve. Dohoda o pridelení pracovnej sily nájomcovi sa uzatvára na dobu určitú (začiatok a koniec pridelenia sú objektívne určiteľné) alebo na dobu neurčitú (koniec pridelenia nie je objektívne určiteľný).
 2. Nájomca informuje spoločnosť o plánovanom trvaní, (týždennom alebo aspoň mesačnom) pracovnom čase a čase každého vyslania, na základe čoho môže spoločnosť určiť povahu a trvanie dočasnej alebo mzdovej dohody s pracovníkom.
 3. Ak po tom, čo sa pracovník dostavil na pracovisko, nájomca využije jeho ponuku práce na menej ako tri hodiny, je nájomca povinný zaplatiť sadzbu za prenájom najmenej za tri hodiny na zavolanie, ak:
  1. bol dohodnutý objem práce menší ako 15 hodín týždenne a pracovný čas nie je pevne stanovený, alebo
  2. existuje zmluva o pohotovosti podľa článku 7:628a Občianskeho zákonníka.
 4. Ak už bol pracovník povolaný, ale nemôže vykonávať prácu alebo sa pracovný čas upraví z dôvodu osobitných okolností na strane prenajímateľa, prenajímateľ to oznámi spoločnosti najmenej štyri dni pred začatím práce. Ak tak prenajímateľ neurobí a pracovník má uzatvorenú dohodu o pracovnej pohotovosti podľa § 7:628a holandského občianskeho zákonníka, prenajímateľ je povinný zaplatiť sadzbu prenajímateľa za počet hodín súvisiacich s pôvodnou pracovnou pohotovosťou vrátane pracovného času.
 5. Ak má pracovná sila uzatvorenú dohodu o pracovnej pohotovosti podľa § 7:628a holandského občianskeho zákonníka, spoločnosť je povinná predložiť pracovnej sile ponuku na pevný rozsah práce vrátane povinnosti pokračovať vo vyplácaní mzdy po dvanástich mesiacoch, pričom pevný rozsah práce sa rovná aspoň priemernému rozsahu práce v predchádzajúcom dvanásťmesačnom období. Ak pracovná sila ponuku prijme, sadzba nájomného sa vypočíta na základe pevného rozsahu práce, a nie na základe skutočného počtu odpracovaných hodín.
 6. Nájomnú zmluvu nemožno vypovedať, pokiaľ sa nájomcovi poskytuje pracovná sila.
 7. Dočasné pridelenie uvedené v článku 13.1 nemožno predčasne ukončiť. Ak si to nájomca napriek tomu želá, dočasné pridelenie možno predčasne ukončiť len pod podmienkou, že platobné povinnosti spojené s dočasným pridelením budú trvať až do dohodnutej doby trvania dočasného pridelenia. Spoločnosť je potom oprávnená (naďalej) účtovať užívateľskej spoločnosti užívateľský poplatok podľa obvyklého alebo očakávaného pracovného režimu pracovníka až do dohodnutého trvania umiestnenia, pokiaľ spoločnosť a užívateľská spoločnosť neuzavreli iné písomné dohody.
 8. Spoločnosť a nájomca sa v nájomnej zmluve dohodnú na výpovednej lehote pre vyslanie na dobu neurčitú uvedenú v článku 13.1 . Ak nebola dohodnutá žiadna výpovedná lehota, platí výpovedná lehota uvedená v článku 21.6 alebo 24.6 všeobecných podmienok.
 9. Ak nájomca bez vedomia spoločnosti zohral úlohu v procese prideľovania alebo náboru a výberu pracovnej sily, na základe čoho sa zmluva o dočasnom zamestnaní mení na mzdovú dohodu, užívateľská sadzba sa spätne nastaví v súlade s článkom 24. Nájomca je potom povinný naďalej platiť užívateľskú sadzbu počas trvania dohody o mzde, ako sa dohodli spoločnosť a pracovná sila. Nájomca môže pracovnej sile ponúknuť pracovnú zmluvu s cieľom ukončiť povinnosť nepretržitého vyplácania. V prípade želaného ukončenia vyslania spoločnosť vynaloží maximálne úsilie na ukončenie mzdovej dohody alebo na opätovné nasadenie pracovnej sily, pričom v takom prípade všetky dodatočné náklady prechádzajú na prenajímateľa.
 10. V súvislosti s povinnosťou poskytnúť dočasnú pracovnú zmluvu alebo mzdovú zmluvu na dobu určitú môže spoločnosť požiadať nájomcu najmenej päť týždňov pred skončením dočasnej pracovnej zmluvy alebo mzdovej zmluvy, aby oznámil, či si želá pokračovať vo vysielaní. Nájomca je potom povinný do troch dní oznámiť, či chce vo vyslaní pokračovať. Včasné alebo nesprávne neinformovanie spoločnosti má za následok, že nájomca musí spoločnosti v plnej výške uhradiť náklady spojené s odmeňovaním pracovníka podľa § 7:668 ods. 3 holandského občianskeho zákonníka.
 11. Ak je dôvodom ukončenia zmluvy spor s pracovníkom alebo konfliktná situácia, nájomca musí o tom včas informovať spoločnosť. Spoločnosť následne preskúma, či je možné spor alebo konfliktnú situáciu vyriešiť.
 12. Ak počas nasadenia dôjde k zatvoreniu podniku alebo povinnému dňu voľna, nájomca o tom informuje podnik pri uzatváraní nájomnej zmluvy, aby to podnik mohol zohľadniť pri určovaní podmienok zamestnania. Ak tak nájomca neurobí, je povinný zaplatiť spoločnosti počet hodín dohodnutý v nájomnej zmluve vynásobený poslednou platnou sadzbou za nájom počas trvania podnikovej uzávierky alebo povinného dňa voľna.
Článok 14 Informačná povinnosť dlžníka
 1. Nájomca je povinný včas, správne a úplne informovať spoločnosť o podmienkach zamestnania uvedených v článku 21 alebo 24 všeobecných podmienok ex článok 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, aby spoločnosť mohla určiť mzdu pracovnej sily.
 2. Spoločnosť je oprávnená spätne opraviť užívateľskú sadzbu a účtovať ju nájomcovi, ak sa ukáže, že (jedna zo) zložiek uvedených v článku 21 alebo 24 bola stanovená neúplne alebo nesprávne.
 3. Ak má prenajímateľ v úmysle poskytnúť pracovníkovi auto, musí o tom bezodkladne informovať spoločnosť. Iba po konzultácii so spoločnosťou sa prenajímateľ dohodne s pracovníkom, že auto môže jazdiť súkromne, aby to spoločnosť mohla zohľadniť pri dani zo mzdy. Ak tak prenajímateľ neurobí, je povinný nahradiť vzniknutú škodu, náklady a (daňové) dôsledky, ktoré vzniknú spoločnosti.
Článok 15 Občianskoprávna reťazová zodpovednosť za mzdu
 1. Okrem podniku je za vyplatenie mzdy, ktorá pracovníkovi patrí, spoločne a nerozdielne zodpovedný aj prenajímateľ, pokiaľ sa prenajímateľ nekvalifikuje ako nezodpovedný za prípadný nedoplatok.
 2. Na účely preukázania svojej bezúhonnosti musí nájomca v každom prípade včas, správne a úplne informovať spoločnosť o podmienkach zamestnania uvedených v článku 21 alebo 24 všeobecných obchodných podmienok.
 3. Spoločnosť je povinná voči nájomcovi odmeňovať pracovnú silu v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
Článok 16 Uzavretie (priameho) pracovného pomeru medzi prenajímateľom a pracovníkom
 1. Ak chce nájomca priamo uzavrieť pracovnú zmluvu alebo iný druh pracovnoprávneho vzťahu s pracovníkom, ktorého mu poskytla alebo poskytne spoločnosť, bezodkladne to písomne oznámi spoločnosti. Strany sa potom poradia, aby prediskutovali želanie prenajímateľa. Nájomca je na začiatku povinný zaplatiť spoločnosti primeranú odmenu za služby, ktoré mu spoločnosť poskytla v súvislosti s vyslaním, náborom a/alebo školením pracovnej sily v súlade s ustanoveniami článku 9a ods. 2 holandského zákona o sprostredkovateľoch (prideľovanie pracovnej sily).
 2. Medzi iné typy pracovnoprávnych vzťahov uvedené v tomto článku patria:
  1. zmluvu o postúpení;
  2. zmluvné práce;
  3. poskytnutie pracovníka prenajímateľovi treťou stranou (napr. inou spoločnosťou) na rovnakú alebo inú prácu.
 3. Prenajímateľ neuzatvára priamo pracovnú zmluvu s pracovníkom, ak pracovník platne nevypovedal zmluvu o sprostredkovaní zamestnania so spoločnosťou.
 4. Nájomca nesmie nabádať pracovníkov, aby uzavreli pracovnú zmluvu alebo akýkoľvek iný druh pracovného vzťahu s inou spoločnosťou s úmyslom zamestnať pracovníkov prostredníctvom tejto inej spoločnosti.
Článok 17 Povinnosť nájomcu poskytnúť spoločnosti starostlivosť a odškodnenie
 1. Nájomca si je vedomý, že podľa článku 7: 658 holandského občianskeho zákonníka a platných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinný zabezpečiť bezpečné pracovisko pre pracovnú silu. Prenajímateľ poskytne pracovníkovi konkrétne pokyny, aby sa predišlo poškodeniu pracovníka pri výkone jeho práce. Prenajímateľ tiež poskytne pracovnej sile osobné ochranné prostriedky v potrebnom rozsahu a ďalšie požadované pomôcky súvisiace s prácou, aké poskytuje vlastným zamestnancom prenajímateľa. Ak tieto pomôcky poskytuje spoločnosť, je oprávnená účtovať nájomcovi súvisiace náklady.
 2. Pred začatím vyslania poskytne najímateľ pracovnej sile a spoločnosti potrebné informácie o požadovanej odbornej kvalifikácii pracovnej sily, ako aj inventarizáciu a hodnotenie rizík (RI&E), ktoré obsahujú špecifické charakteristiky obsadzovaného pracovného miesta. Pred začatím práce musí mať pracovník dostatočnú možnosť oboznámiť sa s jeho obsahom.
 3. Prenajímateľ zodpovedá pracovníkovi a spoločnosti za akúkoľvek škodu, ktorú pracovník utrpel pri výkone svojej práce, a následne je povinný ju nahradiť, pokiaľ táto škoda nie je v značnej miere dôsledkom úmyslu alebo vedomej nedbanlivosti pracovníka, to všetko s výhradou ustanovení článku 7.
 4. Ak pracovník pri výkone svojej práce utrpí úraz, ktorý má za následok smrť, prenajímateľ zodpovedá v súlade s oddielom 6:108 holandského občianskeho zákonníka osobám uvedeným v tomto oddiele a spoločnosti za náhradu škody týmto osobám, pokiaľ škoda nie je v značnej miere dôsledkom úmyslu alebo úmyselnej nedbanlivosti pracovníka, to všetko pri náležitom dodržaní ustanovení oddielu 7.
 5. Nájomca odškodní spoločnosť v plnej výške za akékoľvek nároky vznesené voči spoločnosti z dôvodu nedodržania povinností uvedených v tomto článku zo strany nájomcu a uhradí spoločnosti v plnej výške náklady na právnu pomoc v tejto súvislosti. Nájomca udeľuje spoločnosti oprávnenie postúpiť svoje pohľadávky uvedené v tomto článku priamo dotknutej strane/stranám.
 6. Nájomca je povinný zabezpečiť primerané, komplexné poistenie zodpovednosti za všetky priame a nepriame škody uvedené v tomto článku.
Článok 18 Identifikácia a osobné údaje
 1. Zamestnávateľ zistí totožnosť pracovníka na základe originálu dokladu totožnosti na začiatku vyslania pracovníka. Prenajímateľ vytvorí svoje záznamy tak, aby bolo možné preukázať totožnosť pracovníka.
 2. Spoločnosť a prenajímateľ budú so všetkými osobnými údajmi pracovníkov, ktoré im boli poskytnuté v súvislosti s vyslaním, zaobchádzať ako s dôvernými a spracúvať ich v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
 3. V závislosti od zodpovednosti a spôsobu práce strany uzavrú dohody v súlade s AVG a súvisiacimi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré sa okrem iného týkajú úniku údajov, práv dotknutých osôb a doby uchovávania. Ak existuje spoločná zodpovednosť za spracovanie, spoločnosť a užívateľská spoločnosť uzavrú ďalšie dohody okrem iného o výkone práv dotknutých osôb a povinnosti poskytovať informácie. Tieto dohody sú stanovené vo vzájomnej dohode.
 4. Nájomca je zodpovedný za poskytnutie alebo vyžiadanie osobných údajov od spoločnosti len vtedy a v takom rozsahu, v akom je nájomca oprávnený ich poskytnúť alebo vyžiadať podľa AVG.
 5. Nájomca odškodní spoločnosť za všetky nároky uchádzačov, zamestnancov, pracovníkov nájomcu alebo iných tretích strán voči spoločnosti v súvislosti s porušením AVG a iných právnych predpisov o ochrane osobných údajov zo strany nájomcu a uhradí súvisiace náklady, ktoré vzniknú spoločnosti.
KAPITOLA 2A PONUKA PRÁCE: DOČASNÉ ZAMESTNANIE
Článok 19 Uplatniteľnosť všeobecných ustanovení

Ustanovenia kapitol 1 a 2 týchto všeobecných podmienok sa vzťahujú na vysielanie pracovníkov s dočasnou pracovnou zmluvou v zmysle článku 7:690 holandského občianskeho zákonníka, ako je uvedené v článku 12.

Článok 20 Výber pracovníkov
 1. Pracovníka vyberá spoločnosť na jednej strane podľa jeho kvalít a zručností a na druhej strane podľa požiadaviek na pracovné miesto, ktoré predložil nájomca.
 2. Nefunkčné požiadavky, ktoré tiež (môžu) viesť k (ne)priamej diskriminácii, okrem iného v súvislosti s rasou, náboženstvom, pohlavím a/alebo zdravotným postihnutím, nemôže stanoviť zamestnávateľ. V každom prípade tieto požiadavky spoločnosť nebude rešpektovať, pokiaľ nie sú stanovené v kontexte politiky cieľovej skupiny, ktorá je povolená zákonom, s cieľom podporiť rovnakú účasť na trhu práce.
 3. Ak pracovník nespĺňa pracovné požiadavky stanovené prenajímateľom, prenajímateľ je oprávnený oznámiť to spoločnosti do 4 hodín od začatia práce. V takom prípade je prenajímateľ povinný vyplatiť spoločnosti minimálne mzdu, ktorá pracovníkovi prináleží, plus podiel zamestnávateľa na odvodoch a poistnom na sociálne zabezpečenie a vyplývajúci z kolektívnej zmluvy NBBU.
 4. Spoločnosť môže dať pracovnú silu k dispozícii viacerým nájomcom.
 5. Počas trvania nájomnej zmluvy je spoločnosť oprávnená podať návrh na nahradenie pracovnej sily, napríklad ak pracovná sila už nie je schopná vykonávať prácu, alebo v súvislosti s reorganizáciou, ktorá sa má vykonať, alebo s povinnosťou preradenia. Nájomná sadzba sa v takom prípade obnoví.
Článok 21 Užívateľská sadzba v prípade dočasného zamestnania
 1. Nájomca dlhuje užívateľskej spoločnosti užívateľskú sadzbu za poskytnutie pracovnej sily, ak nie je dohodnuté inak.
 2. Výška nájomného je priamo úmerná mzde, ktorá sa vypláca pracovníkovi v súlade s Kolektívnou zmluvou NBBU pre dočasných agentúrnych zamestnancov. Mzda a príplatky pracovnej sily sa určujú pred sprostredkovaním a v prípade potreby aj počas sprostredkovania a rovnajú sa odmene porovnateľného zamestnanca pracujúceho na rovnakej alebo rovnocennej pozícii v službách prenajímateľa (tzv. odmena prenajímateľa).
 3. Odmena nájomcu pozostáva z:
  1. iba platnú mzdu za príslušné obdobie v stupnici;
  2. príslušné skrátenie pracovného času;
  3. všetky príplatky za prácu v nepravidelnom pracovnom čase a/alebo za (fyzicky) stresujúcich okolností súvisiacich s povahou práce. Medzi príklady patria (nevyčerpávajúce): nadčasy, práca vo večerných hodinách, cez víkendy a sviatky, práca na zmeny, nízke a/alebo vysoké teploty, nebezpečné látky, špinavá práca);
  4. počiatočné zvýšenie mzdy (od rovnakého času ako u prenajímateľa);
  5. nezdanené príspevky na výdavky;
  6. periodiká;
  7. preplatenie cestovného a/alebo času stráveného na cestách súvisiacich s prácou;
  8. jednorazové dávky;
  9.  
 4. Ak pracovnú silu nemožno zaradiť do štruktúry pracovných miest u prenajímateľa, odmena pracovnej sily sa určí na základe rokovaní spoločnosti s pracovnou silou a prenajímateľom. Pritom sa zohľadnia požadované schopnosti spojené s obsadením pracovnej pozície, zodpovednosti, skúsenosti a úroveň vzdelania.
 5. Zmeny sadzieb v dôsledku zmeny odmeňovania nájomcu, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a zmien právnych predpisov a nariadení, ako sú daňové a sociálne právne predpisy a nariadenia, alebo v dôsledku týchto zmien, sa prenášajú na nájomcu s účinnosťou od okamihu týchto zmien a nájomca je povinný ich primerane zohľadniť, a to aj v prípade, že tieto zmeny nastanú počas trvania nájomnej zmluvy.
 6. Ak ide o vyslanie na dobu neurčitú podľa článku 13.1 a strany sa nedohodli na výpovednej lehote, uplatňuje sa výpovedná lehota v trvaní najmenej desať kalendárnych dní, pokiaľ pracovník nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú, v takom prípade sa uplatňuje výpovedná lehota v trvaní jedného mesiaca, resp. troch mesiacov.
KAPITOLA 2B POSKYTOVANIE PRACOVNEJ SILY: VÝPOČET MIEZD
Článok 22 Uplatniteľnosť všeobecných ustanovení

Ustanovenia kapitol 1 a 2 týchto všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú na poskytovanie pracovníkov so zmluvou o mzde v zmysle článku 7:692 holandského občianskeho zákonníka, ako je uvedené v článku 12.

Článok 23 Informačná povinnosť nájomcu v prípade výplatnej listiny

V prípade postupného zamestnávania musí nájomca správne a úplne informovať spoločnosť o pracovnej histórii pracovnej sily u nájomcu. Ak tak nájomca neurobí, vzniknuté nepredvídané náklady a prípadné škody budú prenesené na nájomcu.

Článok 24 Nájomné v rámci mzdovej agendy
 1. Užívateľská spoločnosť je povinná zaplatiť spoločnosti užívateľskú sadzbu za dodávku pracovníka, ak nie je dohodnuté inak. Užívateľská sadzba je priamo úmerná mzde, ktorá prislúcha pracovníkovi.
 2. Podľa článku 8a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs má pracovná sila nárok na minimálne rovnaké pracovné podmienky, aké platia pre zamestnancov zamestnaných u prenajímateľa, ktorí pracujú na rovnakých alebo rovnocenných pozíciách. Bez ohľadu na to sa môže uplatňovať primeraný dôchodkový systém.
 3. Pred začatím vyslania nájomca písomne informuje spoločnosť o kolektívnej zmluve alebo systéme odmeňovania, ktorý sa uplatňuje v jeho spoločnosti, o systéme právneho postavenia, ktorý je v ňom zahrnutý, o dôchodkovom systéme a ďalej o všetkých (dočasných zmenách) pracovných podmienok podľa tejto kolektívnej zmluvy alebo systému odmeňovania, ktoré sa týkajú vyslania, ako napríklad: mzda, nadčasy, pokračovanie vyplácania mzdy počas choroby a úprava dovolenky.
 4. Zmeny sadzieb v dôsledku zmeny podmienok zamestnávania, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a zmien právnych predpisov a nariadení, ako sú daňové a sociálne právne predpisy a nariadenia, alebo v dôsledku týchto zmien, sa prenášajú na prenajímateľa od okamihu týchto zmien a prenajímateľ je povinný ich primerane zohľadniť, a to aj v prípade, že tieto zmeny nastanú počas trvania nájomnej zmluvy.
 5. Ak pracovník nespĺňa pracovné požiadavky stanovené prenajímateľom a prenajímateľ sa nepodieľal na procese prideľovania (náboru a výberu) pracovníka, prenajímateľ je oprávnený oznámiť to spoločnosti do 4 hodín od začatia práce. V takom prípade je nájomca povinný vyplatiť spoločnosti minimálne mzdu, ktorá prislúcha pracovnej sile, plus podiel zamestnávateľa na príspevkoch na sociálne zabezpečenie a poistnom a povinnosti vyplývajúce z platnej kolektívnej zmluvy/pravidla odmeňovania.
 6. Ak ide o vyslanie na dobu neurčitú v zmysle článku 13.1 a strany sa nedohodli na výpovednej lehote, platobné povinnosti nájomcu súvisiace s vyslaním budú trvať až do ukončenia zmluvy o vyplácaní miezd medzi mzdovou spoločnosťou a mzdovým zamestnancom. Mzdová spoločnosť bude potom oprávnená (naďalej) účtovať nájomcovi poplatok za užívanie podľa obvyklého alebo očakávaného pracovného režimu mzdového zamestnanca.
KAPITOLA 3 PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA
Článok 25 Uplatniteľnosť všeobecných ustanovení

Rozsah ustanovení obsiahnutých v kapitole 1 týchto všeobecných obchodných podmienok, konkrétne v článkoch 1, 2, 3, 4.6, 5 až 11 a v článku 18, sa primerane vzťahuje na zmluvu o sprostredkovaní zamestnania medzi agentúrou sprostredkovania zamestnania a klientom.

Článok 26 Odmeňovanie a obsah pracovnej zmluvy
 1. Poplatok, ktorý má klient zaplatiť agentúre sprostredkujúcej zamestnanie, môže pozostávať buď z vopred dohodnutej pevnej sumy, alebo z vopred dohodnutého percenta z hrubého ročného platu ponúkaného uchádzačovi o zamestnanie na plný úväzok plus príspevok na dovolenku.
 2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, poplatok uvedený v odseku 1 tohto článku je splatný len vtedy, ak výsledkom sprostredkovania zamestnania bola pracovná zmluva alebo iný druh pracovného pomeru podľa článku 16 ods. 2 s uchádzačom o zamestnanie, ktorého vybrala agentúra pre sprostredkovanie zamestnania. Poplatok je splatný aj vtedy, ak uchádzač o zamestnanie vybraný agentúrou pre sprostredkovanie zamestnania bude vykonávať prácu pre klienta iným spôsobom, napríklad tým, že bude k dispozícii.
 3. Konkrétne podmienky, za ktorých spoločnosť sprostredkujúca zamestnanie vykonáva sprostredkovanie zamestnania, sú uvedené v zmluve o sprostredkovaní zamestnania.
 4. Všetky položky pro memoria budú účtované na základe dodatočného výpočtu.
Článok 27 Vznik pracovného pomeru medzi klientom a uchádzačom o zamestnanie

Ak klient počas platnosti objednávky na sprostredkovanie zamestnania alebo do šiestich mesiacov od jej ukončenia sám (ešte) uzavrie pracovnú zmluvu alebo spoluprácu uvedenú v článku 16 ods. 2) s uchádzačom o zamestnanie vybraným agentúrou sprostredkovania zamestnania, je agentúre sprostredkovania zamestnania okamžite povinný zaplatiť dohodnutú odmenu.

sk_SKSK