E-mail
Otevírací doba

8:30 - 17:00 (po-pá) 

Všeobecné podmínky

PRO POSKYTOVÁNÍ PRACOVNÍCH SIL (BRIGÁDY A MZDY) A SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI

2. vydání: leden 2022

OBSAH

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ.... 1

Článek 1 Definice. 1

Článek 2 Použitelnost těchto podmínek. 1

Článek 3 Uzavření nájemní smlouvy 1

Článek 4 Způsob fakturace. 1

Článek 5 Platební podmínky. 2

Článek 6 Rozpuštění. 2

Článek 7 Odpovědnost. 2

Článek 8 Vyšší moc 2

Článek 9 Důvěrnost. 3

Článek 10 Rozhodné právo a příslušný soud 3

Článek 11 Závěrečná ustanovení. 3

KAPITOLA 2 POSKYTOVÁNÍ PRACOVNÍCH SIL: OBECNĚ.... 3

Článek 12 Poskytování práce. 3

Článek 13 Obsah, doba trvání a ukončení poskytování pracovní síly (pracovních sil) 3

Článek 14 Informační povinnost vypůjčitele 3

Článek 15 Občanskoprávní řetězová odpovědnost za mzdu. 3

Článek 16 Vznik (přímého) pracovního poměru mezi nájemcem a pracovníkem 3

Článek 17 Povinnost péče a odškodnění nájemce vůči společnosti. 4

Článek 18 Identifikace a osobní údaje. 4

KAPITOLA 2A POSKYTOVÁNÍ PRACOVNÍCH SIL: VYSÍLÁNÍ.... 4

Článek 19 Použitelnost obecných ustanovení. 4

Článek 20 Výběr pracovních sil. 4

Článek 21 Sazba nájemce v případě nasazení. 4

KAPITOLA 2B POSKYTOVÁNÍ PRACOVNÍCH SIL: VYSÍLÁNÍ.... 4

Článek 22 Použitelnost obecných ustanovení. 4

Článek 23 Informační povinnost nájemce při vyplácení mezd. 4

Článek 24 Výše nájemného v rámci mzdové agendy. 4

KAPITOLA 3 PODMÍNKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ.... 5

Článek 25 Použitelnost obecných ustanovení. 5

Článek 26 Odměňování a obsah pracovní smlouvy 5

Článek 27 Vznik pracovního poměru mezi klientem a uchazečem o zaměstnání. 5

 

 

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1 Definice

V těchto všeobecných podmínkách platí následující definice:

 1. Společnost: fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje pracovní sílu nájemci za účelem výkonu práce pod dohledem a vedením nájemce, a to jinak než na základě pracovní smlouvy uzavřené s nájemcem.
 2. Pracovní síla: fyzická osoba, která vykonává nebo bude vykonávat práci ve službách společnosti pro nájemce a pod jeho dohledem a vedením.
 3. Nájemce: fyzická nebo právnická osoba, které společnost poskytuje pracovníky k výkonu práce pod svým dohledem a vedením, a to jinak než na základě pracovní smlouvy uzavřené s nájemcem.
 4. Pracovní smlouva na dobu určitou: smlouva mezi společností a nájemcem obsahující konkrétní podmínky, za kterých je pracovník k dispozici k výkonu práce pro nájemce a pod jeho dohledem a vedením.
 5. Sazba nájemce: částka za jednotku času, kterou nájemce dluží společnosti za poskytnutí práce. Zahrnuje náklady na práci včetně mzdových nákladů, daně ze mzdy a příspěvků na sociální zabezpečení, jakož i marži za služby společnosti.
 6. Pracovní smlouva na dobu určitou: pracovní smlouva, na základě které je pracovník dán společností k dispozici nájemci za účelem výkonu práce na základě nájemní smlouvy uzavřené společností s nájemcem, pro tohoto nájemce a pod jeho dohledem a vedením.
 7. Smlouva o mzdě: Smlouva o mzdě je smlouva o dočasném zaměstnání, kdy smlouva o pronájmu mezi podnikem a nájemcem není uzavřena v souvislosti s propojením nabídky a poptávky na trhu práce a kdy je podnik oprávněn dát pracovní sílu k dispozici jiné osobě pouze se souhlasem nájemce.
 8. Agentura práce: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která pomáhá klientovi, uchazeči o zaměstnání nebo oběma při hledání práce, resp. zaměstnání, s cílem navázat přímý smluvní pracovní vztah mezi klientem a uchazečem o zaměstnání.
 9. Klient: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb agentury práce.

 

 

 1. Smlouva o zprostředkování zaměstnání: smlouva mezi agenturou práce a klientem a/nebo uchazečem o zaměstnání o poskytování služeb uvedených v odstavci 8.
 2. Kolektivní smlouva NBBU: kolektivní smlouva NBBU pro dočasné pracovníky, která se vztahuje na společnosti, jež jsou členy Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
 3. Pokud se v těchto všeobecných podmínkách hovoří o dělnících, myslí se tím dělníci a dělnice, a pokud se hovoří o něm a/nebo o něm, myslí se tím jeho/její nebo jeho/její.
Článek 2 Použitelnost těchto podmínek
 1. Tyto podmínky se vztahují na každou nabídku společnosti a každou smlouvu o pronájmu mezi společností a nájemcem, na kterou společnost prohlásila tyto podmínky za použitelné, jakož i na výsledné dodávky a služby jakéhokoli druhu mezi společností a nájemcem, pokud se strany od těchto podmínek výslovně písemně neodchýlily.
 2. Má se za to, že nájemce, který jednou uzavřel smlouvu za těchto podmínek, mlčky souhlasí s jejich použitelností na další nájemní smlouvy uzavřené se společností.
 3. Veškeré nabídky, bez ohledu na to, jakým způsobem byly učiněny, jsou nezávazné.
 4. Společnost není vázána všeobecnými podmínkami nájemce, pokud se liší od těchto podmínek.
 5. Tyto všeobecné podmínky mohou být kdykoli změněny nebo doplněny. Změněné všeobecné obchodní podmínky se následně vztahují i na již uzavřené smlouvy o pronájmu, a to po uplynutí lhůty jednoho měsíce od písemného oznámení změny.
Článek 3 Uzavření nájemní smlouvy
 1. Smlouva o pronájmu vzniká písemným přijetím od nájemce nebo tím, že společnost skutečně poskytne nájemci pracovní sílu.
 2. Konkrétní podmínky, za kterých společnost poskytne pracovníka nájemci, jsou uvedeny v nájemní smlouvě.
 3. Změna nebo dodatek ke smlouvě o pronájmu nabývá účinnosti až po písemném potvrzení ze strany společnosti.
Článek 4 Způsob fakturace
 1. Není-li dohodnuto jinak, faktury společnosti vycházejí z vyplněného a nájemcem schváleného časového výkazu, sazby nájemce a případných dalších příplatků a (ne)nákladů.
 2. Nájemce odpovídá za správné, včasné a úplné vyplnění a schválení výkazu pracovní doby. Schválení probíhá prostřednictvím (digitálního) podpisu časového výkazu, pokud není dohodnuto jinak. Nájemce odpovídá za škodu, která společnosti vznikne, pokud nájemce řádně nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, mimo jiné včetně správní pokuty podle § 18b odst. 2 zákona o minimální mzdě a minimální dovolené. Nájemce je v tomto ohledu povinen společnosti plně nahradit škodu.
 3. V případě rozporu mezi výkazem pracovní doby předloženým společnosti a jeho údaji uchovávanými nájemcem se za správný považuje výkaz pracovní doby předložený společnosti, pokud nájemce neprokáže opak.
 4. Pokud pracovník zpochybní údaje z časomíry, může společnost vyúčtovat počet odpracovaných hodin a další náklady podle prohlášení pracovníka, pokud nájemce neprokáže, že časomíra použitá nájemcem je správná.
 5. Pokud nájemce nedodrží ustanovení odstavce 2 tohoto článku, může společnost na základě jí známých skutečností a okolností rozhodnout o vystavení faktury nájemci. Společnost tak učiní až po přiměřené konzultaci s nájemcem v tomto ohledu.
 6. Nájemce zajistí, aby faktury společnosti byly uhrazeny bez jakýchkoli srážek, slev nebo započtení do 14 dnů od data vystavení faktury.
 7. Pokud má společnost účet G, může nájemce požádat společnost o konzultaci ohledně možnosti, aby nájemce složil na příslušný účet určité procento fakturované částky, jakož i ohledně výše tohoto procenta. Pouze v případě dosažení dohody lze výše uvedenou možnost využít.
 8. Na první žádost společnosti poskytne nájemce společnosti písemné svolení k inkasu částek z faktur z bankovního účtu nájemce přímým inkasem v dohodnutém termínu. Strany k tomuto účelu použijí formulář SEPA povolení.
Článek 5 Platební podmínky
 1. Pouze přímé platby společnosti působí pro nájemce osvobozujícím způsobem.
 2. Přímá platba nebo poskytování záloh nájemcem dělníkovi není povoleno, a to bez ohledu na důvod nebo způsob, jakým byla provedena. Takové platby a rezervy se netýkají společnosti a nezakládají důvod k jakémukoli splacení dluhu nebo započtení.
 3. Pokud nájemce fakturu zpochybní, musí to písemně oznámit společnosti do osmi dnů ode dne odeslání příslušné faktury pod hrozbou ztráty práva na zpochybnění. Zpochybnění faktury nemá za následek pozastavení platební povinnosti nájemce.
 4. V případě nezaplacení, opožděné nebo neúplné úhrady jakékoli dlužné částky ze strany uživatelské společnosti se uživatelská společnost dostává do prodlení ze zákona s účinností od data splatnosti příslušné faktury. Od tohoto okamžiku je uživatelská společnost rovněž povinna zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši zákonného obchodního úroku podle § 6:119a nizozemského občanského zákoníku z fakturované částky.
 5. Veškeré soudní i mimosoudní náklady, včetně nákladů na právní pomoc, které společnosti vzniknou v důsledku neplnění platebních povinností ze strany nájemce, nese nájemce. Náklady společnosti na mimosoudní vymáhání, které se vypočítají z vymáhané částky, jsou stanoveny na minimálně 500,00 EUR a nejméně 15% z hlavní částky.
 6. Pokud k tomu finanční situace a/nebo platební morálka nájemce podle názoru společnosti zavdává příčinu, je nájemce povinen tak učinit na první písemnou výzvu společnosti:
  1. poskytnout povolení k inkasu podle čl. 4 odst. 8 těchto podmínek a/nebo
  2. poskytnout zálohu a/nebo
  3. poskytnout přiměřené zajištění plnění svých závazků vůči společnosti, například formou bankovní záruky nebo zástavy. Výše požadované jistoty a/nebo zálohy musí být úměrná výši příslušných závazků nájemce.
 7. Pokud nájemce nesplní požadavek společnosti uvedený v předchozím odstavci nebo pokud se nepodaří provést inkaso, je nájemce v prodlení ze zákona, aniž by musel být upozorněn na prodlení. Pokud je nájemce v prodlení, je společnost oprávněna pozastavit plnění svých povinností vyplývajících z nájemní smlouvy nebo okamžitě ukončit celou nájemní smlouvu nebo její část, aniž by společnost nájemci dlužila jakoukoli náhradu. Všechny pohledávky společnosti se v důsledku ukončení smlouvy stávají okamžitě splatnými.
Článek 6 Rozpuštění
 1. Pokud některá ze stran neplní své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, je druhá strana oprávněna - kromě ustanovení nájemní smlouvy - nájemní smlouvu zcela nebo zčásti mimosoudně vypovědět doporučeným dopisem. K rozvázání smlouvy dojde až poté, co byla strana, která neplní své povinnosti, písemně upozorněna na neplnění povinností a byla jí nabídnuta přiměřená lhůta k nápravě a k nápravě nedošlo.
 2. Kromě toho je jedna strana oprávněna, aniž by musela zasílat upomínky nebo upozornění na prodlení, ukončit smlouvu o pronájmu mimosoudně s okamžitou platností v plném rozsahu nebo částečně doporučeným dopisem, pokud:
  1. druhá strana požádá o (dočasné) pozastavení plateb nebo jí je (dočasné) pozastavení plateb povoleno;
  2. druhá strana podá návrh na vlastní úpadek nebo je na ni prohlášen úpadek;
  3. likvidace společnosti druhé strany;
  4. druhá strana ukončí svou stávající činnost;
  5. podstatná část majetku druhé strany je zabavena bez zavinění kterékoli ze stran, nebo pokud se má za to, že druhá strana není schopna plnit své závazky vyplývající z nájemní smlouvy.
 3. Pokud nájemce v době zrušení smlouvy o nájmu již obdržel služby v rámci plnění smlouvy o nájmu, může smlouvu o nájmu zrušit pouze částečně, a to pouze pro tu část, která ještě nebyla společností nebo jejím jménem splněna.
 4. Částky, které společnost vyfakturovala nájemci před zánikem společnosti v souvislosti s tím, co již provedla v rámci plnění smlouvy o nájmu, jí nájemce nadále dluží v plné výši a stávají se okamžitě splatnými v okamžiku zániku společnosti.
Článek 7 Odpovědnost
 1. S výjimkou ustanovení kogentních právních předpisů a při dodržení obecných norem přiměřenosti a spravedlnosti není společnost povinna hradit žádnou náhradu škody jakékoli povahy, přímé či nepřímé, způsobené pracovníkovi, nájemci nebo na věcech či osobách u nájemce nebo třetí osoby nebo v jejich vlastnictví v souvislosti s nájemní smlouvou, včetně škody způsobené v důsledku
  1. vyslání pracovní síly společností k nájemci, i když se ukáže, že tato pracovní síla nesplňuje požadavky kladené na ni nájemcem.
  2. jednostranné ukončení smlouvy o zprostředkování nebo mzdové smlouvy ze strany pracovníka.
  3. jednání nebo opomenutí pracovní síly, samotného nájemce nebo třetí strany, včetně přijetí závazků pracovní silou.
  4. zapůjčení pracovní síly nájemcem bez písemného souhlasu společnosti.
 2. Jakákoli odpovědnost společnosti za přímé škody je v každém případě omezena na:
  1. částka vyplacená z pojistné smlouvy společnosti, nebo;
  2. pokud společnost není na danou škodu pojištěna nebo pojištění neproplatí (v plné výši), částku fakturovanou společností. Pokud je fakturovaná částka závislá na časovém faktoru, je odpovědnost omezena částkou, kterou společnost fakturovala nájemci v měsíci předcházejícím pojistné události. Pokud předchozí měsíc neexistuje, je rozhodující to, co by společnost účtovala nebo účtovala nájemci podle smlouvy o nájmu v měsíci, ve kterém došlo ke škodné události.
 3. Společnost nikdy neodpovídá za následné škody, jako je ušlý zisk a ušlé úspory, a za nepřímé škody.
 4. Nájemce je povinen zajistit odpovídající komplexní pojištění odpovědnosti za všechny přímé a nepřímé škody uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
 5. V každém případě je nájemce povinen odškodnit společnost za jakékoli nároky pracovníka nebo třetích osob na náhradu škody uvedené v odstavci 1 tohoto článku, kterou tento pracovník nebo třetí osoby utrpí.
 6. Omezení odpovědnosti uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku přestávají platit, pokud se jedná o úmysl nebo hrubou nedbalost ze strany společnosti a/nebo jejích vedoucích pracovníků.
 7. Společnost je vždy oprávněna, pokud je to možné, napravit škody způsobené nájemcem. To zahrnuje i právo společnosti přijmout opatření k zabránění nebo omezení škod.
Článek 8 Vyšší moc
 1. V případě vyšší moci na straně společnosti se její povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy pozastavují po dobu trvání vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli okolnost mimo kontrolu společnosti, která trvale nebo dočasně brání plnění smlouvy o pronájmu a která by neměla být na její riziko, a to ani podle zákona, ani podle norem rozumnosti a spravedlnosti.
 2. Jakmile u společnosti nastane situace vyšší moci uvedená v odstavci 1 tohoto článku, oznámí to nájemci.
 3. Vyšší moc zahrnuje také: stávky, stávky vsedě, blokády, embargo, vládní opatření, válku, revoluci a/nebo jakoukoli podobnou situaci, výpadky proudu, poruchy elektronických komunikačních linek, požár, výbuch a jiné katastrofy, škody způsobené vodou, záplavy, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy, jakož i rozsáhlé onemocnění personálu epidemiologické povahy.
 4. Po dobu trvání vyšší moci budou závazky společnosti pozastaveny. Toto pozastavení se však nebude vztahovat na závazky, na které se vyšší moc nevztahuje a které vznikly již předtím, než došlo k situaci vyšší moci.
 5. Pokud situace vyšší moci trvala tři měsíce nebo jakmile se zjistí, že bude trvat déle než tři měsíce, je každá ze stran oprávněna předčasně ukončit nájemní smlouvu bez dodržení výpovědní lhůty. I po takovém ukončení smlouvy o pronájmu je nájemce povinen zaplatit společnosti poplatky, které jí dluží a které se vztahují k období před vznikem vyšší moci.
 6. Společnost není povinna nahradit škody vzniklé nájemci nebo u nájemce během situace vyšší moci, ani po ukončení smlouvy o pronájmu podle odstavce 5 tohoto článku.
Článek 9 Důvěrnost
 1. Společnost a uživatelská společnost nesdělí třetím stranám žádné důvěrné informace o druhé straně, její činnosti a vztazích, které se dozvěděly na základě nabídky nebo smlouvy o pronájmu. To neplatí, pokud - a pouze v případě, že - je poskytnutí takových informací nezbytné pro řádné plnění smlouvy o pronájmu nebo pokud mají zákonnou povinnost je poskytnout.
 2. Na žádost nájemce společnost zaváže pracovníka k zachování mlčenlivosti o všem, o čem se dozví nebo co se dozvěděl při výkonu práce, ledaže by měl pracovník zákonnou povinnost to sdělit.
 3. Zaměstnavatel může pracovníkovi uložit přímou povinnost mlčenlivosti. Nájemce je povinen informovat společnost o svém záměru tak učinit a poskytnout jí kopii toho, co je v této souvislosti zaznamenáno.
 4. Společnost neodpovídá za žádnou pokutu, penále nebo jakoukoli škodu, která vznikne nájemci v důsledku porušení důvěrnosti ze strany pracovníka.
Článek 10 Rozhodné právo a příslušný soud
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o pronájmu a/nebo jiné smlouvy se řídí nizozemským právem.
 2. Veškeré spory vyplývající z právního vztahu mezi stranami nebo s ním související budou v prvním stupni řešeny výhradně soudem v obvodu, kde má společnost sídlo, pokud závazné právní předpisy nestanoví jinak.
Článek 11 Závěrečná ustanovení
 1. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo zrušené, ostatní ustanovení těchto podmínek zůstávají v platnosti a strany se dohodnou na nových ustanoveních, která nahradí neplatná nebo zrušená ustanovení, přičemž v co největší míře zohlední účel a význam neplatného nebo zrušeného ustanovení.
 2. Společnost je oprávněna převést svá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na třetí osobu. Není-li písemně dohodnuto jinak, není nájemce oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu na třetí osobu.
KAPITOLA 2 NABÍDKA PRÁCE: OBECNĚ
Článek 12 Poskytování práce
 1. Pracovník skutečně pracuje pod dohledem a vedením pronajímatele. Nájemce přitom postupuje se stejnou péčí jako vůči svým vlastním zaměstnancům. Jako formální zaměstnavatel nemá přehled o pracovišti a vykonávané práci, na jejímž základě by měla uživatelská společnost zajistit bezpečné pracovní prostředí.
 2. Vyslaný pracovník uzavřel se společností smlouvu o dočasném zaměstnání podle § 7:690 nizozemského občanského zákoníku nebo smlouvu o mzdě podle § 7:692 nizozemského občanského zákoníku. Rozhodující je přitom nájemní smlouva mezi společností a nájemcem: pokud společnost nemá v souvislosti s vysláním přidělovací funkci (neprovádí nábor a výběr) a existuje výhradní vyslání s nájemcem, pak se jedná o mzdovou smlouvu. Pokud neexistuje nic z výše uvedeného, pak se jedná o pracovní smlouvu na dobu určitou.
 3. Pokud společnost a pracovní síla uzavřely pracovní smlouvu na dobu určitou, vztahuje se na právní vztah mezi společností a nájemcem kapitola 2A těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud společnost a pracovní síla uzavřely dohodu o mzdě, použije se na právní vztah mezi společností a nájemcem kapitola 2B těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu společnosti zapůjčit jím najatou pracovní sílu třetí osobě, aby pracovala pod jejím dohledem a vedením, nebo ji nechat pracovat v zahraničí. Porušení tohoto odstavce má za následek, že společnost je oprávněna okamžitě ukončit poskytování pracovní síly a/nebo nájemní smlouvu a účtovat nájemci veškeré vzniklé nebo související škody. Nájemce je pak povinen nahradit společnosti škodu v plné výši.
Článek 13 Obsah, doba trvání a ukončení poskytování pracovní síly (pracovních sil)
 1. Konkrétní podmínky, za kterých je pracovní síla dána k dispozici nájemci, jsou uvedeny v nájemní smlouvě. Smlouva o přidělení pracovní síly k nájemci se uzavírá na dobu určitou (začátek a konec přidělení jsou objektivně určitelné) nebo na dobu neurčitou (konec přidělení není objektivně určitelný).
 2. Nájemce je povinen informovat společnost o předpokládané délce, (týdenní nebo alespoň měsíční) pracovní době a čase každého vyslání, na základě čehož může společnost určit povahu a trvání dočasné nebo mzdové dohody s pracovníkem.
 3. Pokud poté, co se pracovník dostavil na pracoviště, využije nájemce jeho nabídku práce po dobu kratší než tři hodiny, je nájemce povinen zaplatit sazbu za pronájem nejméně za tři hodiny na zavolání, pokud:
  1. byl sjednán objem práce menší než 15 hodin týdně a pracovní doba není pevně stanovena, nebo
  2. existuje smlouva o pracovní pohotovosti podle článku 7:628a občanského zákoníku.
 4. Pokud byl pracovník již povolán, ale nemůže práci vykonávat nebo je pracovní doba upravena z důvodu zvláštních okolností na straně nájemce, musí o tom nájemce informovat společnost nejméně čtyři dny před zahájením práce. Pokud tak nájemce neučiní a pracovník má uzavřenou dohodu o přivolání podle § 7:628a nizozemského občanského zákoníku, nájemce je povinen zaplatit sazbu nájemce za počet hodin souvisejících s původním přivoláním včetně pracovní doby.
 5. Pokud má pracovní síla uzavřenou dohodu o pracovní pohotovosti podle § 7:628a nizozemského občanského zákoníku, je společnost povinna po uplynutí dvanácti měsíců učinit pracovní síle nabídku na pevný rozsah práce včetně povinnosti pokračovat ve vyplácení mzdy, přičemž pevný rozsah práce se rovná alespoň průměrnému rozsahu práce v předchozím dvanáctiměsíčním období. Pokud pracovní síla nabídku přijme, bude se sazba nájemného vypočítávat z pevně stanoveného rozsahu práce, a nikoliv ze skutečného počtu odpracovaných hodin.
 6. Smlouvu o pronájmu nelze vypovědět, dokud je nájemci poskytována pracovní síla.
 7. Dočasné přidělení uvedené v článku 13.1 nelze předčasně ukončit. Pokud si to nájemce přesto přeje, může být dočasné přidělení předčasně ukončeno pouze za podmínky, že platební povinnosti spojené s dočasným přidělením trvají až do sjednané doby trvání dočasného přidělení. Společnost je v takovém případě oprávněna účtovat (nadále účtovat) uživatelské společnosti odměnu podle obvyklého nebo očekávaného pracovního režimu pracovníka až do sjednané doby trvání umístění, pokud společnost a uživatelská společnost neuzavřely jinou písemnou dohodu.
 8. Společnost a nájemce se v nájemní smlouvě dohodnou na výpovědní lhůtě pro vyslání na dobu neurčitou podle článku 13.1 . Není-li výpovědní lhůta dohodnuta, platí výpovědní lhůta uvedená v článku 21.6 nebo 24.6 všeobecných obchodních podmínek.
 9. Pokud se nájemce, aniž by o tom společnost věděla, podílel na procesu přidělování nebo náboru a výběru pracovních sil, na jehož základě se smlouva o dočasném zaměstnání přemění na dohodu o mzdě, uživatelská sazba se zpětnou platností se stanoví podle článku 24. Nájemce je pak povinen po dobu trvání dohody o mzdě nadále platit uživatelskou sazbu, jak bylo dohodnuto mezi společností a pracovní silou. Nájemce může pracovní síle nabídnout pracovní smlouvu, aby ukončil povinnost nepřetržitého vyplácení. V případě požadovaného ukončení vyslání vynaloží společnost veškeré úsilí k ukončení mzdové dohody nebo k přeložení pracovní síly, přičemž veškeré dodatečné náklady budou v takovém případě přeneseny na nájemce.
 10. V souvislosti s povinností uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo mzdovou smlouvu může společnost požádat nájemce nejméně pět týdnů před skončením pracovní smlouvy na dobu určitou nebo mzdové smlouvy, aby sdělil, zda si přeje pokračovat ve vysílání. Nájemce je pak povinen do tří dnů sdělit, zda si přeje ve vyslání pokračovat. Neinformuje-li nájemce společnost včas nebo nesprávně, je povinen uhradit společnosti náklady spojené s odměňováním pracovníka v plné výši podle § 7:668 odst. 3 nizozemského občanského zákoníku.
 11. Pokud je důvodem ukončení smlouvy spor s pracovníkem nebo konfliktní situace, musí nájemce včas informovat společnost. Společnost poté prošetří, zda lze spor nebo konfliktní situaci vyřešit.
 12. Pokud v průběhu nasazení dojde k uzavření podniku nebo k povinnému dni volna, musí o tom nájemce informovat podnik při uzavírání nájemní smlouvy, aby to podnik mohl zohlednit při stanovení pracovních podmínek. Pokud tak nájemce neučiní, náleží mu po dobu uzavření podniku nebo povinného dne volna počet hodin sjednaný v nájemní smlouvě, vynásobený poslední platnou náborovou sazbou.
Článek 14 Informační povinnost vypůjčitele
 1. Nájemce je povinen včas, správně a úplně informovat společnost o podmínkách zaměstnání uvedených v článku 21 nebo 24 všeobecných obchodních podmínek ex článek 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, aby společnost mohla určit mzdu pracovní síly.
 2. Společnost je oprávněna zpětně opravit uživatelskou sazbu a účtovat ji nájemci, pokud se ukáže, že (jedna z) komponent uvedených v článku 21 nebo 24 byla stanovena neúplně nebo nesprávně.
 3. Pokud má nájemce v úmyslu poskytnout pracovníkovi automobil, musí o tom společnost neprodleně informovat. Pouze po konzultaci s podnikem se nájemce dohodne s pracovníkem, že automobil může být řízen soukromě, aby to podnik mohl zohlednit při zdanění mezd. Pokud tak nájemce neučiní, je povinen nahradit vzniklou škodu, náklady a (daňové) důsledky, které společnosti vzniknou.
Článek 15 Občanskoprávní řetězová odpovědnost za mzdu
 1. Kromě podniku je za vyplacení mzdy, která pracovníkovi náleží, společně a nerozdílně odpovědný také nájemce, pokud není nájemce považován za nezodpovědného za případný nedoplatek.
 2. Pro účely prokázání své bezúhonnosti musí nájemce v každém případě včas, správně a úplně informovat společnost o podmínkách zaměstnání uvedených v článku 21 nebo 24 všeobecných obchodních podmínek.
 3. Společnost je povinna vůči nájemci odměňovat pracovní sílu v souladu s platnými zákony a předpisy.
Článek 16 Uzavření (přímého) pracovního poměru mezi nájemcem a pracovníkem
 1. Pokud si nájemce přeje uzavřít přímo pracovní smlouvu nebo jiný typ pracovního poměru s pracovníkem, kterého mu společnost dodala nebo dodá, musí to společnosti neprodleně písemně oznámit. Strany poté projednají přání nájemce. Jako výchozí bod nájemce dluží společnosti přiměřenou odměnu za služby poskytnuté společností v souvislosti s vysláním, náborem a/nebo školením pracovní síly v souladu s ustanoveními čl. 9a odst. 2 nizozemského zákona o zprostředkovatelích (přidělování pracovních sil).
 2. Jiný typ pracovního poměru, jak je uveden v tomto článku, zahrnuje:
  1. smlouvu o postoupení;
  2. smluvní práce;
  3. poskytnutí pracovníka pronajímateli třetí stranou (např. jinou společností) pro stejnou nebo jinou práci.
 3. Nájemce neuzavírá přímo pracovní smlouvu s pracovníkem, pokud pracovník platně nevypověděl smlouvu o zprostředkování zaměstnání s firmou.
 4. Nájemce nesmí navádět pracovníky k uzavření pracovní smlouvy nebo jiného druhu pracovního poměru s jinou společností s úmyslem zaměstnat pracovníky prostřednictvím této jiné společnosti.
Článek 17 Povinnost péče a odškodnění nájemce vůči společnosti
 1. Nájemce si je vědom toho, že je podle článku 7: 658 nizozemského občanského zákoníku a platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci povinen zajistit bezpečné pracoviště pro pracovní sílu. Pronajímatel poskytne pracovníkovi konkrétní pokyny, aby nedošlo k jeho poškození při výkonu práce. Nájemce rovněž poskytne pracovní síle osobní ochranné prostředky v nezbytném rozsahu a další požadované pomůcky související s prací, jaké jsou poskytovány vlastním zaměstnancům nájemce. V případě, že tyto pomůcky poskytuje podnik, je podnik oprávněn účtovat nájemci související náklady.
 2. Před zahájením vysílání poskytne najímající pracovník pracovní síle a společnosti potřebné informace o požadované odborné kvalifikaci pracovní síly a také soupis a hodnocení rizik (RI&E), který obsahuje specifické charakteristiky obsazovaného pracovního místa. Pracovník musí mít dostatečnou možnost seznámit se s obsahem před zahájením práce.
 3. Nájemce odpovídá dělníkovi a společnosti za škodu, kterou dělník utrpěl při výkonu své práce, a je tudíž povinen ji nahradit, ledaže by škoda byla ve značné míře důsledkem úmyslu nebo vědomé nedbalosti dělníka, to vše s výhradou ustanovení článku 7.
 4. Utrpí-li pracovník při výkonu své práce úraz, který má za následek smrt, odpovídá pronajímatel v souladu s § 6:108 nizozemského občanského zákoníku osobám uvedeným v tomto paragrafu a společnosti za náhradu škody způsobené těmto osobám, ledaže by škoda byla ve značné míře důsledkem úmyslu nebo vědomé nedbalosti pracovníka, to vše při řádném dodržení ustanovení § 7.
 5. Nájemce odškodní společnost v plné výši za veškeré nároky vznesené vůči společnosti z důvodu nedodržení povinností uvedených v tomto článku ze strany nájemce a uhradí společnosti v plné výši náklady na právní pomoc v této souvislosti. Nájemce uděluje společnosti oprávnění postoupit své pohledávky uvedené v tomto článku přímo dotčené straně/stranám.
 6. Nájemce je povinen zajistit odpovídající komplexní pojištění odpovědnosti za všechny přímé a nepřímé škody uvedené v tomto článku.
Článek 18 Identifikace a osobní údaje
 1. Zaměstnavatel zjistí totožnost pracovníka na základě originálu dokladu totožnosti na začátku vyslání pracovníka. Pronajímatel vede svou evidenci tak, aby bylo možné prokázat totožnost pracovníka.
 2. Společnost a nájemce jsou povinni zacházet se všemi osobními údaji pracovníků, které jim byly poskytnuty v souvislosti s vysláním, jako s důvěrnými a zpracovávat je v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 3. V závislosti na odpovědnosti a způsobu práce uzavřou strany dohody v souladu s AVG a souvisejícími právními předpisy o ochraně osobních údajů, které se týkají mimo jiné úniku údajů, práv subjektů údajů a doby uchovávání. Pokud existuje společná odpovědnost za zpracování, společnost a uživatelská společnost uzavřou další dohody týkající se mimo jiné výkonu práv subjektů údajů a povinnosti poskytovat informace. Tyto dohody jsou stanoveny ve vzájemném ujednání.
 4. Nájemce je odpovědný za poskytnutí nebo vyžádání osobních údajů od společnosti pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém je oprávněn je poskytnout nebo vyžádat podle AVG.
 5. Nájemce odškodní společnost za veškeré nároky uchazečů, zaměstnanců, zaměstnanců nájemce nebo jiných třetích stran vůči společnosti v souvislosti s porušením AVG a dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů ze strany nájemce a uhradí související náklady společnosti.
KAPITOLA 2A NABÍDKA PRÁCE: DOČASNÉ ZAMĚSTNÁNÍ
Článek 19 Použitelnost obecných ustanovení

Ustanovení kapitol 1 a 2 těchto všeobecných podmínek se vztahují na vysílání pracovníků s dočasnou pracovní smlouvou ve smyslu článku 7:690 nizozemského občanského zákoníku, jak je uvedeno v článku 12.

Článek 20 Výběr pracovníků
 1. Pracovníka vybírá společnost jednak podle jeho kvalit a dovedností, jednak podle požadavků na pracovní místo, které mu zadá nájemce.
 2. Nefunkční požadavky, které rovněž (mohou) vést k (ne)přímé diskriminaci, mimo jiné v souvislosti s rasou, náboženstvím, pohlavím a/nebo zdravotním postižením, nemůže stanovit zaměstnavatel. V každém případě tyto požadavky nebudou společností respektovány, ledaže by byly stanoveny v rámci politiky cílové skupiny, která je povolena zákonem, s cílem podpořit rovnou účast na trhu práce.
 3. Pokud pracovník nesplňuje požadavky na práci stanovené pronajímatelem, je pronajímatel oprávněn oznámit to společnosti do 4 hodin od zahájení práce. V takovém případě je nájemce povinen zaplatit společnosti minimálně mzdu, která pracovníkovi náleží, plus podíl zaměstnavatele na příspěvcích a pojistném na sociální zabezpečení a vyplývající z kolektivní smlouvy NBBU.
 4. Společnost může dát pracovní sílu k dispozici několika nájemcům.
 5. Během trvání nájemní smlouvy je společnost oprávněna podat návrh na nahrazení pracovní síly, například pokud pracovní síla již není schopna vykonávat práci nebo v souvislosti s reorganizací, která má být provedena, nebo v souvislosti s povinností přesunu. Nájemní sazba se v takovém případě obnoví.
Článek 21 Uživatelská sazba v případě dočasného zaměstnání
 1. Pokud není dohodnuto jinak, nájemce dluží uživatelské společnosti za poskytnutí pracovní síly uživatelskou sazbu.
 2. Sazba za pronájem je přímo úměrná mzdě, která náleží pracovníkovi v souladu s kolektivní smlouvou NBBU pro dočasné agenturní zaměstnance. Mzda a příplatky pracovní síly jsou stanoveny před vysláním a případně i v průběhu vyslání a odpovídají odměně srovnatelného zaměstnance pracujícího na stejné nebo rovnocenné pozici ve službách najímajícího (tzv. odměna najímajícího).
 3. Odměna nájemce se skládá z:
  1. pouze mzda za příslušné období na stupnici;
  2. příslušné zkrácení pracovní doby;
  3. všechny příplatky za práci v nepravidelných hodinách a/nebo za (fyzicky) stresujících okolností souvisejících s povahou práce. Příklady zahrnují (neúplný výčet): práci přesčas, práci ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích, práci na směny, práci při nízkých a/nebo vysokých teplotách, práci s nebezpečnými látkami, špinavou práci);
  4. počáteční zvýšení mzdy (od stejné doby jako u zaměstnavatele);
  5. nezdaněné náhrady výdajů;
  6. periodika;
  7. proplácení cestovních náhrad a/nebo cestovného spojeného s prací;
  8. jednorázové dávky;
  9.  
 4. Pokud pracovní sílu nelze zařadit do struktury pracovních míst u najímajícího zaměstnavatele, je odměna pracovní síly stanovena na základě jednání společnosti s pracovní silou a najímajícím zaměstnavatelem. Přitom se zohlední požadované schopnosti spojené s obsazením pozice, odpovědnost, zkušenosti a úroveň vzdělání.
 5. Změny sazeb v důsledku změny odměňování nájemce, závazků z kolektivní smlouvy a změn právních předpisů, jako jsou daňové a sociální předpisy a nařízení, nebo v důsledku těchto změn se přenášejí na nájemce s účinností od okamžiku těchto změn a nájemce je povinen je odpovídajícím způsobem uhradit, a to i v případě, že k těmto změnám dojde během trvání nájemní smlouvy.
 6. Pokud je pracovník vyslán na dobu neurčitou podle článku 13.1 a strany se nedohodly na výpovědní době, platí výpovědní doba v délce nejméně deseti kalendářních dnů, ledaže má pracovník uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, v takovém případě platí výpovědní doba v délce jednoho měsíce, resp. tří měsíců.
KAPITOLA 2B POSKYTOVÁNÍ PRACOVNÍCH SIL: MZDOVÁ AGENDA
Článek 22 Použitelnost obecných ustanovení

Ustanovení kapitol 1 a 2 těchto všeobecných obchodních podmínek se vztahují na poskytování pracovníků se smlouvou o mzdě ve smyslu článku 7:692 nizozemského občanského zákoníku, jak je uvedeno v článku 12.

Článek 23 Informační povinnost nájemce v případě výplatní pásky

V případě postupného zaměstnávání musí nájemce řádně a úplně informovat společnost o historii zaměstnávání pracovní síly u nájemce. Pokud tak nájemce neučiní, přejdou vzniklé nepředvídané náklady a případné škody na nájemce.

Článek 24 Nájemní sazba v rámci mzdové agendy
 1. Uživatelská společnost dluží společnosti za poskytnutí pracovníka uživatelskou sazbu, pokud není dohodnuto jinak. Uživatelská sazba je přímo úměrná mzdě, která náleží pracovníkovi.
 2. Podle článku 8a zákona Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs má pracovní síla nárok přinejmenším na stejné pracovní podmínky, jaké platí pro zaměstnance zaměstnané u nájemce, kteří pracují na stejných nebo rovnocenných pozicích. Bez ohledu na to se může uplatňovat odpovídající důchodový systém.
 3. Před zahájením vyslání nájemce písemně informuje společnost o kolektivní smlouvě nebo systému odměňování, který platí v jeho společnosti, o systému právního postavení, který je v něm obsažen, o systému důchodového zabezpečení a dále o všech (dočasných změnách) pracovních podmínek podle této kolektivní smlouvy nebo systému odměňování, které se týkají vyslání, jako jsou: mzda, práce přesčas, pokračující vyplácení mzdy v době nemoci a režim dovolené.
 4. Změny sazeb v důsledku změny pracovních podmínek, závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy a změn právních předpisů, jako jsou daňové a sociální předpisy, se od okamžiku těchto změn přenášejí na nájemce a nájemce je podle toho povinen je hradit, a to i v případě, že k těmto změnám dojde v průběhu trvání nájemní smlouvy.
 5. Pokud pracovník nesplňuje pracovní požadavky stanovené pronajímatelem a pronajímatel se nepodílel na procesu přidělování (náboru a výběru) pracovníka, je pronajímatel oprávněn oznámit to společnosti do 4 hodin od zahájení práce. V takovém případě je nájemce povinen vyplatit společnosti minimálně mzdu, která náleží pracovní síle, plus podíl zaměstnavatele na příspěvcích na sociální zabezpečení a pojistném a povinnosti vyplývající z platné kolektivní smlouvy/pravidla odměňování.
 6. V případě vyslání na dobu neurčitou ve smyslu článku 13.1, kdy se strany nedohodly na výpovědní lhůtě, platební povinnosti zaměstnavatele související s vysláním trvají až do ukončení mzdové smlouvy mezi mzdovou společností a mzdovým zaměstnancem. Mzdová společnost pak bude oprávněna (nadále) účtovat nájemci uživatelský poplatek podle obvyklého nebo očekávaného pracovního režimu mzdového zaměstnance.
KAPITOLA 3 PRACOVNÍ PODMÍNKY
Článek 25 Použitelnost obecných ustanovení

Na smlouvu o zprostředkování zaměstnání mezi agenturou práce a klientem se přiměřeně použije rozsah ustanovení obsažených v kapitole 1 těchto všeobecných obchodních podmínek, konkrétně články 1, 2, 3, 4.6, 5 až 11 a článek 18.

Článek 26 Odměňování a obsah pracovní smlouvy
 1. Odměna, kterou klient platí agentuře pro zprostředkování zaměstnání, může být tvořena buď předem dohodnutou pevnou částkou, nebo předem dohodnutým procentem z hrubého ročního platu nabízeného uchazeči o zaměstnání na plný úvazek a příspěvku na dovolenou.
 2. Není-li písemně dohodnuto jinak, poplatek uvedený v odstavci 1 tohoto článku je splatný pouze v případě, že výsledkem zprostředkování zaměstnání je pracovní smlouva nebo jiný druh pracovního poměru podle čl. 16 odst. 2 s uchazečem o zaměstnání, kterého agentura práce vybrala. Poplatek je splatný také v případě, že uchazeč o zaměstnání vybraný agenturou pro zprostředkování zaměstnání bude vykonávat práci pro klienta jiným způsobem, například tím, že bude dán k dispozici.
 3. Konkrétní podmínky, za kterých společnost zprostředkovávající zaměstnání zprostředkování zaměstnání provádí, jsou uvedeny ve smlouvě o zprostředkování zaměstnání.
 4. Veškeré položky pro memoria budou účtovány na základě dodatečného výpočtu.
Článek 27 Vznik pracovního poměru mezi klientem a uchazečem o zaměstnání

Pokud klient v průběhu platnosti zakázky na zprostředkování zaměstnání nebo do šesti měsíců od jejího ukončení sám (ještě) uzavře pracovní smlouvu nebo spolupráci podle čl. 16 odst. 2 s uchazečem o zaměstnání vybraným agenturou práce, je agentuře práce neprodleně povinen uhradit sjednanou odměnu.

cs_CZCS