Имейл
Работно време

8:30 - 17:00 (от понеделник до петък) 

Телефон

Общи правила и условия

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА РЪКА (ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАЩАНЕ) И УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА

2-ро издание: януари 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.... 1

Член 1 Определения. 1

Член 2 Приложимост на настоящите общи условия. 1

Член 3 Формиране на споразумението за наемане 1

Член 4 Начин на фактуриране. 1

Член 5 Условия за плащане. 2

Член 6 Разпускане. 2

Член 7 Отговорност. 2

Член 8 Форсмажорни обстоятелства 2

Член 9 Конфиденциалност. 3

Член 10 Приложимо право и компетентен съд 3

Член 11 Заключителни разпоредби. 3

ГЛАВА 2 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА: ОБЩО.... 3

Член 12 Предоставяне на работна сила. 3

Член 13 Съдържание, продължителност и край на предоставянето на работна сила(и) 3

Член 14 Задължение за предоставяне на информация от страна на заемополучателя 3

Член 15 Отговорност на гражданската верига за заплати. 3

Член 16 Установяване на (пряко) трудово правоотношение от страна на наемателя с работника 3

Член 17 Задължение на наемателя за полагане на грижи и обезщетяване на дружеството. 4

Член 18 Идентификация и лични данни. 4

ГЛАВА 2А ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА РЪКА: ИЗПРАЩАНЕ НАВЪНҺТТР://.... 4

Член 19 Приложимост на общите разпоредби. 4

Член 20 Подбор на работна ръка. 4

Член 21 Тарифата на наемателя в случай на разгръщане. 4

ГЛАВА 2Б ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА: ИЗПРАЩАНЕ НАВЪНҺТТР://.... 4

Член 22 Приложимост на общите разпоредби. 4

Член 23 Задължение за предоставяне на информация от страна на наемателя при изплащане на заплати. 4

Член 24 Размерът на наема при изплащане на заплати. 4

ГЛАВА 3 УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА.... 5

Член 25 Приложимост на общите разпоредби. 5

Член 26 Възнаграждение и съдържание на трудовия договор 5

Член 27 Започване на трудово правоотношение от страна на клиента с търсещото работа лице. 5

 

 

ГЛАВА 1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1 Определения

В настоящите общи условия се прилагат следните определения:

 1. Дружество: физическо или юридическо лице, което предоставя работна сила на наемател с цел извършване на работа под надзора и управлението на наемателя, освен по силата на трудов договор, сключен с наемателя.
 2. Работна сила: физическото лице, което извършва или ще извършва работа в услуга на дружеството за и под надзора и управлението на наемателя.
 3. Наемател: физическо или юридическо лице, на което дружеството предоставя работници за извършване на работа под негов надзор и управление, освен по силата на трудов договор, сключен с наемателя.
 4. Договор за временна заетост: споразумението между дружеството и наемателя, съдържащо конкретните условия, при които работникът се предоставя за извършване на работа за наемателя и под неговия надзор и управление.
 5. Ставка на наемателя: сумата за единица време, която наемателят дължи на дружеството за предоставяне на работна сила. Тя включва цената на труда, включително разходите за труд, данъка върху заплатата и социалноосигурителните вноски, както и маржа за услугите на дружеството.
 6. Договор за временна заетост: трудов договор, по силата на който работникът се предоставя от дружеството на наемателя, за да извършва работа по договор за наем, сключен от дружеството с наемателя, за и под надзора и управлението на този наемател.
 7. Договор за заплата: Договорът за заплата е договор за временна заетост, когато договорът за наемане между дружеството и наемателя не е сключен в контекста на обединяване на търсенето и предлагането на пазара на труда и когато дружеството има право да предостави работната сила на друго лице само със съгласието на наемателя.
 8. Агенция по заетостта: всяко физическо или юридическо лице, което подпомага клиент, търсещо работа лице или и двамата в търсенето на работна ръка или съответно на работа, с цел установяване на пряко договорно трудово правоотношение между клиента и търсещото работа лице.
 9. Клиент: всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на агенция за заетост.

 

 

 1. Договор за посредничество при наемане на работа: договорът между агенция по заетостта и клиент и/или търсещо работа лице за предоставяне на услугите, посочени в параграф 8.
 2. Колективен трудов договор на NBBU: колективният трудов договор на NBBU за временни работници, който се прилага за дружества, членуващи в Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
 3. Когато в настоящите общи условия се споменават работници, се имат предвид работници от мъжки и женски пол, а когато се споменава той и/или тя, се има предвид той/тя или тя/той.
Член 2 Приложимост на настоящите условия
 1. Настоящите общи условия се прилагат за всяка оферта на дружеството и всеки договор за наем между дружеството и наемателя, за който дружеството е обявило, че тези общи условия са приложими, както и за произтичащите от това доставки и услуги от всякакъв вид между дружеството и наемателя, доколкото страните не са се отклонили изрично от тези общи условия в писмена форма.
 2. Наемателят, който веднъж е сключил договор при тези условия, се счита, че мълчаливо се съгласява с тяхната приложимост към последващ договор за наем, сключен с дружеството.
 3. Всички оферти, независимо от начина, по който са направени, са необвързващи.
 4. Дружеството не е обвързано с общите условия на наемателя, доколкото те се различават от тези условия.
 5. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани по всяко време. Изменените общи условия впоследствие се прилагат и за вече сключени договори за наем, като се спазва срок от един месец след писменото уведомяване за изменението.
Член 3 Формиране на договора за наемане
 1. Договорът за наемане се сключва с писмено приемане от страна на наемателя или от страна на дружеството, което действително предоставя работната сила на наемателя.
 2. Конкретните условия, при които дружеството предоставя работника на наемателя, се включват в договора за наемане.
 3. Изменение или допълнение към договора за наем влиза в сила едва след като бъде потвърдено писмено от дружеството.
Член 4 Метод на фактуриране
 1. Освен ако не е уговорено друго, фактурите на дружеството се основават на попълнения и одобрен от наемателя график, тарифата на наемателя и всички допълнителни такси и (не)разходи.
 2. Наемателят е отговорен за правилното, навременно и пълно попълване и одобрение на графика. Одобрението се извършва чрез (цифрово) подписване на часовия лист, освен ако не е договорено друго. Наемателят носи отговорност за всички щети, претърпени от дружеството, ако наемателят не изпълни надлежно задълженията си по този параграф, включително, но не само, административната глоба съгласно чл. 18б, ал. 2 от Закона за минималната работна заплата и минималните размери на обезщетенията за отпуска. Наемателят е длъжен да компенсира изцяло дружеството в това отношение.
 3. В случай на несъответствие между представения на дружеството график и данните от него, съхранявани от наемателя, за верен се счита графикът, представен на дружеството, освен ако наемателят не докаже обратното.
 4. Ако работникът оспорва данните за отчитане на работното време, дружеството може да фактурира броя на отработените часове и други разходи съгласно изявлението на работника, освен ако наемателят не докаже, че отчитането на работното време, използвано от наемателя, е правилно.
 5. Ако наемателят не спазва разпоредбите на параграф 2 от настоящия член, дружеството може да реши да издаде фактура на наемателя въз основа на известните му факти и обстоятелства. Дружеството няма да пристъпи към това, докато не проведе разумна консултация с наемателя в това отношение.
 6. Наемателят гарантира, че фактурите на дружеството се плащат без приспадане, отстъпка или прихващане в срок от 14 дни от датата на фактурата.
 7. Ако дружеството разполага със сметка G, наемателят може да поиска от дружеството да започне консултации относно възможността наемателят да депозира процент от фактурираната сума по съответната сметка, както и относно размера на този процент. Само ако бъде постигнато споразумение, горепосочената възможност може да бъде използвана.
 8. При първо поискване от страна на дружеството наемателят предоставя на дружеството писмено разрешение за дебитиране на сумите по фактурите от банковата сметка на наемателя чрез директен дебит в рамките на договорения срок. За тази цел страните ще използват формуляр за упълномощаване в рамките на SEPA.
Член 5 Условия за плащане
 1. Само директните плащания към компанията работят освобождаващо за наемателя.
 2. Не се разрешава пряко плащане или предоставяне на аванси от страна на наемателя на работника, независимо от основанието или начина, по който е направено. Такива плащания и провизии не засягат дружеството и не представляват основание за погасяване на задължения или прихващане.
 3. Ако наемателят оспорва фактура, той трябва да уведоми за това дружеството в писмен вид в срок от осем дни от датата на изпращане на съответната фактура под страх от загуба на правото на оспорване. Оспорването на фактурата не спира задължението на наемателя за плащане.
 4. В случай на неплащане, забавено плащане или непълно плащане от страна на дружеството ползвател на която и да е дължима от него сума, дружеството ползвател изпада в забава по силата на закона, считано от датата на падежа на съответната фактура. От този момент ползвателят дължи на дружеството и лихва за забава, равна на законната търговска лихва съгласно раздел 6:119а от нидерландския Граждански кодекс върху сумата по фактурата.
 5. Всички съдебни и извънсъдебни разходи, включително разходите за правна помощ, направени от дружеството в резултат на неизпълнение на задълженията за плащане от страна на наемателя, се поемат от наемателя. Разходите на дружеството за извънсъдебно събиране на вземания, които се изчисляват на базата на сумата за събиране, се определят на минимум 500,00 EUR и най-малко 15% от главницата.
 6. Ако финансовото състояние и/или поведението на наемателя по отношение на плащанията дава основание за това - по мнение на дружеството - наемателят е длъжен да го направи при първото писмено искане на дружеството:
  1. да предоставите разрешение за директен дебит, както е посочено в член 4, параграф 8 от настоящите общи условия; и/или
  2. да предостави аванс; и/или
  3. да предостави адекватно обезпечение за изпълнение на задълженията си към дружеството, например чрез банкова гаранция или залог. Размерът на исканото обезпечение и/или авансово плащане е пропорционален на размера на съответните задължения на наемателя.
 7. Ако наемателят не изпълни искане на дружеството, както е посочено в предходния параграф, или ако събирането не е успешно, наемателят изпада в забава по силата на закона, без да се изисква предизвестие за забава. Ако наемателят е в неизпълнение, дружеството има право да спре изпълнението на задълженията си по договора за наем или да прекрати незабавно целия или част от договора за наем, без дружеството да дължи обезщетение на наемателя. Всички вземания на дружеството стават незабавно дължими и изискуеми в резултат на прекратяването.
Член 6 Разпускане
 1. Ако някоя от страните не изпълни задълженията си по договора за наем, другата страна има право - в допълнение към разпоредбите на договора за наем - да развали договора за наем изцяло или частично извънсъдебно с препоръчано писмо. Разтрогването ще се извърши само след като на неизправната страна е било изпратено писмено уведомление за неизпълнението и е бил предложен разумен срок за отстраняване на неизпълнението, а то не е било изпълнено.
 2. Освен това едната страна има право, без да се изисква напомняне или уведомление за неизпълнение, да прекрати извънсъдебно договора за наем с незабавно действие изцяло или частично с препоръчано писмо, ако:
  1. другата страна подава молба за (временно) спиране на плащанията или получава разрешение за (временно) спиране на плащанията;
  2. другата страна подаде молба за обявяване в несъстоятелност или бъде обявена в несъстоятелност;
  3. дружеството на другата страна е ликвидирано;
  4. другата страна прекратява текущата си дейност;
  5. значителна част от активите на другата страна са запорирани не по вина на никоя от страните или ако другата страна трябва да се счита за неспособна да изпълни задълженията си по договора за наем.
 3. Ако към момента на разваляне на договора за наем наемателят вече е получил услуги в изпълнение на договора за наем, той може да развали договора за наем само частично и само за тази част, която все още не е изпълнена от дружеството или от негово име.
 4. Сумите, които дружеството е фактурирало на наемателя преди прекратяването на договора във връзка с това, което вече е извършило в изпълнение на договора за наем, остават изцяло дължими от наемателя и стават незабавно платими в момента на прекратяването.
Член 7 Отговорност
 1. С изключение на разпоредбите на императивни закони и при спазване на общите стандарти за разумност и справедливост, дружеството не е длъжно да изплаща обезщетение за вреди от какъвто и да е характер, преки или косвени, причинени на работника, на наемателя или на стоки или лица, намиращи се в или принадлежащи на наемателя или на трета страна, във връзка с договора за наем, включително вреди, причинени в резултат на
  1. командироването на работната сила от дружеството на наемателя, дори ако се окаже, че тази работна сила не отговаря на изискванията, поставени от наемателя.
  2. едностранно прекратяване на договора за посредничество или на договора за заплата от страна на работника.
  3. действия или бездействия на работната сила, на самия наемател или на трета страна, включително поемане на задължения от страна на работната сила.
  4. отпускане на заеми от страна на наемателя на работна сила без писменото съгласие на дружеството.
 2. Отговорността на дружеството за преки щети във всеки случай, за всяко събитие, се ограничава до:
  1. сумата, изплатена от застрахователната полица на дружеството, или;
  2. ако дружеството не е застраховано за въпросната щета или застраховката не изплаща (изцяло), сумата, фактурирана от дружеството. Ако фактурираната сума зависи от фактора време, отговорността е ограничена до сумата, фактурирана на наемателя от дружеството през месеца, предхождащ претенцията. При липса на предходен месец, решаваща е сумата, която дружеството би начислило или е начислило на наемателя съгласно договора за наем през месеца, в който е настъпило събитието, причинило вредата.
 3. Дружеството никога не носи отговорност за последващи щети, като загуба на печалба и пропуснати ползи, както и за косвени щети.
 4. Наемателят е длъжен да осигури адекватна, всеобхватна застраховка за отговорност за всички преки и непреки щети, посочени в параграф 1 от настоящия член.
 5. Във всеки случай наемателят обезщетява дружеството срещу всякакви искове от страна на работника или трети лица за обезщетение за вредите, посочени в параграф 1 от настоящия член, понесени от този работник или трети лица.
 6. Ограниченията на отговорността, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, престават да се прилагат, ако е налице умисъл или груба небрежност от страна на дружеството и/или неговия ръководен персонал.
 7. Дружеството има право по всяко време, ако и доколкото е възможно, да отстрани всички щети, причинени от наемателя. Това включва и правото на дружеството да предприеме мерки за предотвратяване или ограничаване на щетите.
Член 8 Форсмажорни обстоятелства
 1. В случай на форсмажорни обстоятелства от страна на дружеството, неговите задължения по договора за наем се спират за времето, през което трае форсмажорната ситуация. Форсмажорно обстоятелство означава всяко обстоятелство извън контрола на дружеството, което трайно или временно възпрепятства изпълнението на договора за наем и което не следва да бъде на негов риск нито по закон, нито съгласно стандартите за разумност и справедливост.
 2. Веднага щом в дружеството възникне ситуация на непреодолима сила, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, то ще уведоми наемателя.
 3. Доколкото все още не са включени в него, форсмажорните обстоятелства включват също: стачки, стачни действия, блокади, ембарго, правителствени мерки, война, революция и/или други подобни ситуации, прекъсване на електрозахранването, повреди в електронните комуникационни линии, пожар, експлозия и други бедствия, щети от вода, наводнения, земетресения и други природни бедствия, както и обширни заболявания от епидемиологичен характер на персонала.
 4. Докато трае форсмажорната ситуация, задълженията на дружеството се преустановяват. Това спиране обаче няма да се прилага за задължения, за които не се прилага непреодолимата сила и които вече са възникнали преди възникването на непреодолимата сила.
 5. Ако форсмажорната ситуация е продължила три месеца или веднага след като се установи, че тя ще продължи повече от три месеца, всяка от страните има право да прекрати договора за наем предсрочно, без да спазва срок на предизвестие. Дори и след такова прекратяване на договора за наем, наемателят е длъжен да заплати на дружеството дължимите от него такси, които се отнасят за периода преди възникването на форсмажорната ситуация.
 6. Дружеството не е длъжно да компенсира каквито и да било щети, нанесени на или на наемателя по време на форсмажорната ситуация, както и не е длъжно да направи това след прекратяване на договора за наем, както е посочено в параграф 5 от настоящия член.
Член 9 Конфиденциалност
 1. Дружеството и дружеството ползвател нямат право да разкриват на трети лица поверителна информация за или от другата страна, за нейните дейности и отношения, която им е станала известна по силата на оферта или договор за наемане. Това е така, освен ако - и то доколкото - разкриването на такава информация е необходимо за правилното изпълнение на договора за наем или те са задължени по закон да я разкрият.
 2. По искане на наемодателя дружеството ще задължи работника да пази поверителност по отношение на всичко, което му е станало известно или е узнал по време на изпълнение на работата, освен ако работникът не е задължен по закон да разкрие информация.
 3. Наемателят е свободен да наложи пряко задължение за поверителност на работника. Наемателят трябва да информира дружеството за намерението си да направи това и да му предостави копие от записаното в тази връзка.
 4. Дружеството не носи отговорност за глоби, санкции или каквито и да било щети, понесени от наемодателя в резултат на нарушаване на поверителността от страна на работника.
Член 10 Приложимо право и компетентен съд
 1. Тези общи условия, възлагания, договори за наем и/или други споразумения се уреждат от холандското законодателство.
 2. Всички спорове, произтичащи от или свързани с правоотношението между страните, се разглеждат на първа инстанция изключително от съда в района, в който се намира седалището на дружеството, освен ако не се изисква друго от императивен закон.
Член 11 Заключителни разпоредби
 1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия е нищожна или отменена, останалите разпоредби на тези общи условия остават в сила и страните се консултират, за да се споразумеят за нови разпоредби, които да заменят нищожните или отменените разпоредби, като вземат предвид във възможно най-голяма степен целта и значението на нищожната или отменената разпоредба.
 2. Дружеството има право да прехвърли правата и задълженията си по договор за наем на трета страна. Освен ако не е договорено друго в писмена форма, наемателят няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора за наем на трета страна.
ГЛАВА 2 ПРЕДЛАГАНЕ НА РАБОТНА СИЛА: ОБЩО
Член 12 Предоставяне на работна сила
 1. Работникът действително работи под надзора и управлението на наемодателя. По този начин наемателят полага същата грижа, както по отношение на собствените си служители. Като формален работодател той няма поглед върху работното място и работата, която трябва да се извърши, въз основа на което дружеството ползвател трябва да осигури безопасна работна среда.
 2. Командированият работник е сключил с дружеството договор за временна заетост съгласно раздел 7:690 от Гражданския кодекс на Нидерландия или договор за заплащане съгласно раздел 7:692 от Гражданския кодекс на Нидерландия. Договорът за наемане на работа между дружеството и наемодателя е определящ за това: ако дружеството няма разпределителна функция в контекста на командироването (не извършва набиране и подбор) и има изключително командироване с наемодателя, тогава става въпрос за договор за заплата. Ако не е налице нито едно от горните условия, тогава става въпрос за договор за временна заетост.
 3. Ако дружеството и работната сила са сключили договор за временна заетост, глава 2А от настоящите общи условия се прилага към правоотношението между дружеството и наемателя. Ако дружеството и работната сила са сключили споразумение за заплащане, глава 2Б от настоящите общи условия се прилага към правоотношението между дружеството и наемателя.
 4. Наемателят няма право, без писменото съгласие на дружеството, да предоставя наетата от него работна сила на трета страна, за да работи под нейния надзор и управление, или да я кара да работи в чужбина. Нарушението на този параграф води до правото на дружеството незабавно да прекрати предоставянето на работната сила и/или договора за наемане, както и да начисли на наемателя всички произтичащи или свързани с това вреди. В този случай наемателят е длъжен да обезщети дружеството в пълен размер.
Член 13 Съдържание, продължителност и край на предоставянето на работна сила(и)
 1. Конкретните условия, при които работната сила се предоставя на наемателя, се включват в договора за наемане. Предоставянето на работната сила на наемодателя се сключва за определен период (началото и краят на предоставянето на работната сила са обективно определими) или за неопределен период (краят на предоставянето на работната сила не е обективно определяем).
 2. Наемателят информира дружеството за планираната продължителност, (седмично или поне месечно) работното време и часовете на всяко командироване, въз основа на което дружеството може да определи естеството и продължителността на временния договор или договора за заплата с работника.
 3. Ако след като работникът се е явил на работното място, наемодателят се възползва от предлаганата от него работна сила за по-малко от три часа, наемодателят е длъжен да заплати наемната цена за най-малко три часа на повикване, ако:
  1. договорен е обем на работа, по-малък от 15 часа седмично, и работното време не е фиксирано; или
  2. има договор за дежурство съгласно член 7:628а от Гражданския кодекс.
 4. Ако даден работник вече е бил повикан, но не може да извърши работата или работното време се коригира поради особени обстоятелства от страна на наемателя, наемателят трябва да уведоми дружеството за това най-малко четири дни преди началото на работата. Ако наемателят не направи това и работникът има договор за повикване съгласно раздел 7:628а от Гражданския кодекс на Нидерландия, наемателят дължи ставката на наемателя за броя часове, свързани с първоначалното повикване, включително работното време.
 5. Ако работната сила е сключила договор за дежурство съгласно раздел 7:628а от Гражданския кодекс на Нидерландия, дружеството е длъжно да направи на работната сила предложение за фиксиран обхват на работа, включително задължението за продължаване на изплащането на заплати след дванадесет месеца, като фиксираният обхват на работа е най-малко равен на средния обхват на работа през предходния дванадесетмесечен период. Ако предложението бъде прието от работната сила, ставката за наемане ще се изчислява върху фиксирания обхват на труда, а не върху действителния брой отработени часове.
 6. Договорът за наемане не може да бъде прекратен, докато на наемателя се предоставя работна сила.
 7. Временното назначение, посочено в член 13.1, не може да бъде прекратено предсрочно. Ако въпреки това наемателят желае това, назначението може да бъде прекратено предсрочно само при условие, че задълженията за плащане, свързани с назначението, продължават да се изпълняват до изтичане на договорената продължителност на назначението. В този случай дружеството има право да начислява (продължава да начислява) на дружеството ползвател възнаграждението на ползвателя в съответствие с обичайния или очаквания модел на работа на работника до изтичане на договорената продължителност на стажа, освен ако дружеството и дружеството ползвател не са сключили алтернативни писмени споразумения.
 8. Дружеството и наемателят се договарят в договора за наем относно срока на предизвестие за безсрочно командироване, посочен в член 13.1 . Ако не е договорен срок на предизвестие, се прилага срокът на предизвестие, посочен в член 21.6 или 24.6 от общите условия.
 9. Ако наемателят, без да знае за дружеството, е играл роля в процеса на разпределяне или набиране и подбор на работна сила, в резултат на което договорът за временна заетост се превръща в договор за заплата, потребителският процент се определя със задна дата в съответствие с член 24. След това наемодателят е длъжен да продължи да заплаща потребителската ставка за срока на действие на споразумението за заплата, както е договорено между дружеството и работната сила. Наемателят може да предложи на работната сила трудов договор, за да прекрати задължението за непрекъснато плащане. В случай на желано прекратяване на командировката дружеството ще положи всички усилия да прекрати споразумението за заплащане или да пренасочи работната сила, като в този случай всички допълнителни разходи ще бъдат прехвърлени на наемателя.
 10. Във връзка със задължението си да предостави срочен договор за временна заетост или договор за заплата дружеството може да поиска от наемателя най-малко пет седмици преди края на договора за временна заетост или договора за заплата да посочи дали желае да продължи командироването. След това наемателят е длъжен да посочи в срок от три дни дали желае да продължи командироването. При несвоевременно или неправилно информиране на дружеството наемателят е длъжен да възстанови на дружеството изцяло разходите, свързани с възнаграждението на работника, съгласно раздел 7:668, параграф 3 от нидерландския Граждански кодекс.
 11. Ако причината за прекратяване на договора се дължи на спор с работника или на конфликтна ситуация, наемателят трябва да информира своевременно дружеството. След това дружеството ще проучи дали спорът или конфликтната ситуация могат да бъдат разрешени.
 12. Ако по време на командировката настъпи затваряне на предприятието или задължителен почивен ден, наемателят трябва да уведоми предприятието за това при сключването на договора за наем, за да може предприятието да го вземе предвид при определянето на условията за наемане. Ако наемателят не направи това, той дължи на дружеството броя часове, уговорени в договора за наем, умножен по последната приложима ставка за наемане, за времето на затваряне на предприятието или на задължителния почивен ден.
Член 14 Задължение за предоставяне на информация от страна на заемополучателя
 1. Наемателят информира дружеството своевременно, правилно и пълно за условията на наемане, посочени в член 21 или 24 от общите условия, предишен член 12а от Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, така че дружеството да може да определи заплатите на работната сила.
 2. Дружеството има право да коригира с обратна сила потребителската такса и да я начисли на наемателя, ако се окаже, че (един от) компонентите, посочени в член 21 или 24, е бил определен непълно или неправилно.
 3. Ако наемодателят възнамерява да предостави на работника автомобил, той трябва незабавно да информира дружеството. Само след консултация с дружеството наемателят се съгласява с работника, че автомобилът може да бъде управляван частно, така че дружеството да може да вземе това предвид при данъчното облагане на заплатите. Ако наемателят не направи това, той е длъжен да компенсира произтичащите от това щети, разходи и (данъчни) последици, понесени от дружеството.
Член 15 Отговорност на гражданската верига за заплати
 1. Освен дружеството, наемателят е солидарно отговорен пред работника за изплащането на дължимото му възнаграждение, освен ако наемателят не се квалифицира като безотговорен по отношение на всяко непълно плащане.
 2. С цел да докаже, че не е надежден, наемателят трябва във всички случаи да информира своевременно, коректно и изчерпателно дружеството за условията на наемане, посочени в член 21 или 24 от общите условия.
 3. Дружеството е длъжно да заплаща на наемателя възнаграждение на работната сила в съответствие с приложимите закони и разпоредби.
Член 16 Встъпване в (пряко) трудово правоотношение от страна на наемателя с работника
 1. Ако наемателят желае да сключи пряко трудов договор или друг вид трудово правоотношение с работник, който му е предоставен или ще му бъде предоставен от дружеството, той незабавно уведомява дружеството в писмена форма. След това страните се консултират, за да обсъдят желанията на наемателя. Като начало наемателят дължи на дружеството разумно възнаграждение за услугите, предоставени от дружеството във връзка с командироването, набирането и/или обучението на работната сила, в съответствие с разпоредбите на член 9а, параграф 2 от нидерландския Закон за посредниците (разпределение на работната сила).
 2. Други видове трудови правоотношения, посочени в този член, включват:
  1. договора за прехвърляне;
  2. работа по договор;
  3. предоставяне на работника на разположение на наемателя от трета страна (напр. друго дружество) за същата или различна работа.
 3. Наемателят не сключва пряко трудов договор с работника, ако работникът не е прекратил валидно договора за посредничество с дружеството.
 4. На наемателя е забранено да склонява работниците да сключват трудов договор или друг вид трудово правоотношение с друго дружество с намерението да наеме работниците чрез това друго дружество.
Член 17 Задължение на наемателя за грижа и обезщетение към дружеството
 1. Наемателят е наясно, че съгласно член 7: 658 от Гражданския кодекс на Нидерландия и приложимото законодателство за здравословни и безопасни условия на труд има задължението да осигури безопасно работно място за работната сила. Наемателят предоставя на работника конкретни инструкции, за да предотврати увреждането на работника при изпълнение на работата му. Наемателят също така осигурява на работната сила лични предпазни средства, доколкото това е необходимо, и други необходими помощни средства, свързани с работата, каквито се предоставят на собствения персонал на наемателя. Ако консумативите се осигуряват от дружеството, то има право да начисли на наемателя съответните разходи.
 2. Преди началото на командироването наемателят предоставя на работната сила и на дружеството необходимата информация за изискваната професионална квалификация на работната сила, както и инвентаризация и оценка на риска (ИОР), съдържаща специфичните характеристики на работното място, което ще бъде заето. На работника трябва да се предостави достатъчна възможност да се запознае със съдържанието преди започване на работата.
 3. Наемателят е отговорен пред работника и дружеството и следователно е длъжен да обезщети всяка вреда, претърпяна от работника при изпълнение на работата му, освен ако вредата не е в значителна степен резултат от умисъл или съзнателна непредпазливост от страна на работника, при спазване на разпоредбите на член 7.
 4. Ако при изпълнение на работата си работникът претърпи телесна повреда, довела до смърт, наемодателят носи отговорност в съответствие с раздел 6:108 от Гражданския кодекс на Нидерландия пред лицата, посочени в този раздел, и пред дружеството за обезщетение на вредите, нанесени на посочените лица, освен ако вредите не са в значителна степен резултат от умисъл или умишлена непредпазливост от страна на работника, като се спазват разпоредбите на раздел 7.
 5. Наемателят обезщетява изцяло дружеството за всякакви искове, предявени срещу него поради неспазване от страна на наемателя на задълженията, посочени в настоящия член, и възстановява изцяло на дружеството разходите за правна помощ във връзка с това. Наемателят дава право на дружеството да прехвърли своите вземания, посочени в настоящия член, на пряко засегнатата страна/страни.
 6. Наемателят е длъжен да осигури адекватна, всеобхватна застраховка за отговорност за всички преки и непреки щети, посочени в този член.
Член 18 Идентификация и лични данни
 1. Наемателят установява самоличността на работника въз основа на оригиналния документ за самоличност в началото на командироването на работника. Наемателят съставя документацията си по такъв начин, че да може да се докаже самоличността на работника.
 2. Дружеството и наемателят третират всички лични данни на работниците, които са им предоставени в контекста на командироването, като поверителни и ги обработват в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и другото приложимо законодателство за защита на личните данни.
 3. В зависимост от отговорностите и метода на работа страните ще сключват споразумения в съответствие с AVG и свързаното законодателство за защита на личните данни относно изтичането на данни, правата на субектите на данни и периодите на съхранение, наред с други неща. Ако има съвместна отговорност за обработката, дружеството и дружеството потребител сключват допълнителни споразумения, наред с други неща, относно упражняването на правата на субектите на данни и задължението за предоставяне на информация. Тези споразумения се установяват във взаимна договореност.
 4. Наемателят е отговорен за предоставянето или изискването на лични данни от дружеството само ако и доколкото наемателят има право да ги предоставя или изисква съгласно AVG.
 5. Наемателят се задължава да обезщети дружеството за всички искове на кандидати, служители, работници на наемателя или други трети страни срещу дружеството във връзка с нарушаване от страна на наемателя на AVG и на друго законодателство за защита на личните данни и да възстанови свързаните с това разходи, направени от дружеството.
ГЛАВА 2А ПРЕДЛАГАНЕ НА РАБОТНА СИЛА: ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ
Член 19 Приложимост на общите разпоредби

Разпоредбите на глави 1 и 2 от настоящите общи условия се прилагат за командироването на работници с временен трудов договор по смисъла на член 7:690 от Гражданския кодекс на Нидерландия, както е посочено в член 12.

Член 20 Подбор на работници
 1. Работникът се подбира от компанията, от една страна, според неговите качества и умения, а от друга - според изискванията за работа, поставени от наемодателя.
 2. Наемателят не може да определя нефункционални изисквания, които също така водят (могат да доведат) до (не)пряка дискриминация, наред с други, свързани с раса, религия, пол и/или увреждане. Във всеки случай тези изисквания няма да бъдат зачитани от дружеството, освен ако не са направени в контекста на политика за целевата група, която е разрешена от закона, с цел насърчаване на равното участие в заетостта.
 3. Ако работникът не отговаря на изискванията за работа, поставени от наемателя, той има право да уведоми дружеството в рамките на 4 часа след започване на работата. В този случай наемателят е длъжен да изплати на дружеството най-малко възнаграждението, дължимо на работника, плюс дела на работодателя в социалноосигурителните вноски и премии и произтичащо от колективния трудов договор на НБУ.
 4. Дружеството може да предостави работната сила на няколко наематели.
 5. По време на срока на договора за наемане на работа дружеството има право да направи предложение за замяна на работната сила, например ако работната сила вече не е в състояние да изпълнява работата или във връзка с реорганизация, която трябва да се извърши, или със задължение за пренасочване. В този случай ставката за наемане се нулира.
Член 21 Потребителска ставка в случай на временна заетост
 1. Наемателят дължи на дружеството ползвател потребителската ставка за предоставянето на работната сила, освен ако не е договорено друго.
 2. Ставката за наемане е пряко пропорционална на възнаграждението, което се изплаща на работника в съответствие с Колективния трудов договор на NBBU за временно наети работници. Заплатите и надбавките на работната сила се определят преди назначаването и, ако е необходимо, по време на назначаването и са равни на възнаграждението на сравним служител, работещ на същата или равностойна длъжност в службата на наемателя (т.нар. възнаграждение на наемателя).
 3. Възнаграждението на наемателя се състои от:
  1. само заплатата за приложимия период в скалата;
  2. приложимото намаление на работното време;
  3. всички надбавки за работа с ненормиран работен ден и/или при (физически) стресови обстоятелства, свързани с естеството на работата. Примерите включват (неизчерпателно): извънреден труд, работа вечер, през уикенда и в празнични дни, работа на смени, ниски и/или високи температури, опасни вещества, мръсна работа);
  4. първоначално увеличение на заплатата (от същия момент като при наемодателя);
  5. необлагаеми надбавки за разходи;
  6. периодични издания;
  7. възстановяване на разходите за път и/или време за пътуване, свързани с работата;
  8. еднократни ползи;
  9.  
 4. Ако работната сила не може да бъде класифицирана в структурата на длъжностите при наемодателя, възнаграждението на работната сила се определя въз основа на обсъждания, проведени от дружеството с работната сила и наемодателя. Това включва разглеждане на необходимите способности, свързани със заемането на длъжността, отговорностите, опита и нивото на образование.
 5. Промените в тарифата в резултат на промяна във възнаграждението на наемателя, задълженията по колективния трудов договор и промените в или в резултат на законови и подзаконови актове, като например данъчно и социално законодателство и разпоредби, се прехвърлят на наемателя, считано от момента на тези промени, и съответно се дължат от наемателя, дори ако тези промени настъпят по време на срока на договора за наем.
 6. Ако е налице командироване за неопределен период от време, както е посочено в член 13.1, и страните не са се договорили за срока на предизвестието, се прилага срок на предизвестие от най-малко десет календарни дни, освен ако работникът няма договор за временна заетост за определен или неопределен период от време, в който случай се прилага срок на предизвестие от съответно един месец и три месеца.
ГЛАВА 2Б ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА: ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА
Член 22 Приложимост на общите разпоредби

Разпоредбите на глави 1 и 2 от настоящите общи условия се прилагат за предоставянето на работници с договор за заплата по смисъла на член 7:692 от Гражданския кодекс на Нидерландия, както е посочено в член 12.

Член 23 Задължение за предоставяне на информация от страна на наемателя в случай на изплащане на заплати

Ако има последователно наемане на работа, наемателят трябва да информира правилно и изчерпателно дружеството за трудовия стаж на работната сила при наемателя. Ако наемателят не направи това, произтичащите от това непредвидени разходи и евентуални щети ще бъдат прехвърлени на наемателя.

Член 24 Размерът на наема при заплащане на труда
 1. Дружеството ползвател дължи на дружеството потребителската такса за предоставяне на работника, освен ако не е договорено друго. Потребителската такса е в пряка зависимост от дължимите на работника заплати.
 2. Съгласно член 8а от Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs работната сила има право на поне същите условия на труд, каквито се прилагат за наетите от наемодателя служители, работещи на равни или равностойни длъжности. Независимо от това може да се прилага адекватна пенсионна схема.
 3. Преди началото на командировката наемателят уведомява писмено дружеството за колективния трудов договор или схемата за възнаграждение, която се прилага в неговото дружество, за схемата за правен статут, включена в нея, за пенсионната схема и освен това за всички (временни промени в) условията на труд съгласно този колективен трудов договор или схема за възнаграждение, които са от значение за командировката, като например: заплата, извънреден труд, продължаване на изплащането на заплатата по време на болест и режим на отпуските.
 4. Промените в тарифата, дължащи се на променени условия на труд, задължения по колективен трудов договор и промени в или в резултат на законови и подзаконови актове, като например данъчно и социално законодателство и подзаконови актове, се прехвърлят на наемателя от момента на тези промени и съответно се дължат от наемателя, дори ако тези промени настъпят по време на срока на договора за наем.
 5. Ако работникът не отговаря на изискванията за работа, определени от наемателя, и наемателят не е участвал в процеса на разпределяне (набиране и подбор) на работника, наемателят има право да уведоми дружеството в рамките на 4 часа след започване на работата. В този случай наемателят е длъжен да плати на дружеството най-малко дължимото на работната сила възнаграждение, плюс дела на работодателя в социалноосигурителните вноски и данъка върху премиите и задълженията, произтичащи от приложимия колективен трудов договор/правилото за възнаграждение.
 6. Ако е налице командироване за неопределен период от време, както е посочено в член 13.1, и страните не са се споразумели за срок на предизвестие, задълженията за плащане на наемодателя, свързани с командироването, продължават до прекратяването на договора за изплащане на заплати между дружеството за изплащане на заплати и служителя, който изплаща заплати. След това дружеството по заплати ще има право да начислява (да продължи да начислява) на наемателя потребителската такса в съответствие с обичайния или очаквания работен режим на служителя по заплати.
ГЛАВА 3 УСЛОВИЯ НА ТРУД
Член 25 Приложимост на общите разпоредби

Обхватът на разпоредбите, съдържащи се в глава 1 от настоящите общи условия, и по-конкретно членове 1, 2, 3, 4.6, 5-11 и член 18, се прилага mutatis mutandis към договора за посредничество при наемане на работа между агенцията за посредничество при наемане на работа и клиента.

Член 26 Възнаграждение и съдържание на трудовия договор
 1. Възнаграждението, което клиентът плаща на агенцията за посредничество при наемане на работа, може да се състои от предварително договорена фиксирана сума или от предварително договорен процент от брутната годишна заплата на пълно работно време, предложена на търсещото работа лице, плюс обезщетение за отпуск.
 2. Освен ако не е договорено друго в писмена форма, таксата, посочена в параграф 1 от настоящия член, се дължи само ако посредничеството за намиране на работа е довело до сключване на трудов договор или друг вид трудово правоотношение, както е посочено в член 16, параграф 2, с търсещо работа лице, избрано от агенцията за посредничество за намиране на работа. Таксата се дължи също така, ако избраното от агенцията за посредничество при наемане на работа лице, търсещо работа, ще извършва работа за клиента по друг начин, например като бъде предоставено на разположение.
 3. Конкретните условия, при които фирмата за посредничество при намиране на работа извършва посредничеството, се определят в договора за посредничество при намиране на работа.
 4. Всички про мемориални елементи се начисляват на базата на последващо изчисление.
Член 27 Започване на трудово правоотношение от страна на клиента с търсещото работа лице

Ако по време на срока на действие на поръчката за посредничество при намиране на работа или в рамките на шест месеца след нейното прекратяване клиентът сам (все още) сключи трудов договор или сътрудничество, както е посочено в член 16, параграф 2, с търсещо работа лице, избрано от агенцията за посредничество при намиране на работа, той незабавно дължи на агенцията за посредничество при намиране на работа договореното възнаграждение.

bg_BGBG